Social välfärd

Bild på barn och vuxen

I Region Jämtland Härjedalen ingår vissa kommunala uppdrag där bland annat området Social välfärd finns med. Social välfärd utgör Jämtlands läns Regionala samverkans- och stödsstruktur (RSS Jämtlands län). Social välfärd, RSS Jämtlands län, verkar på länsnivå, för samverkan och utveckling inom kommunernas socialtjänst, kommunala hälso- och sjukvård och andra närliggande områden.

Social välfärd handlar om att skapa ekonomisk och social trygghet för människor, jämlikhet i levnadsvillkor och god omsorg till de som behöver samhällets stöd. För att länets invånare ska må bra och kunna utvecklas är det viktigt med en väl fungerande välfärd. Trygga barn, vuxna och äldre är en bra grund för utvecklingen av vår region.

Många av de utmaningar som socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården står inför är gemensamma för kommunerna och många är också kopplade till regionens verksamhet. Genom samverkan och gemensamma utvecklingsinsatser på länsnivå kan vi skapa bättre förutsättningar för att bedriva verksamhetsrelevant utvecklingsarbete.

Social välfärd, RSS Jämtlands län, samordnas av en länssamordnare som har det övergripande ansvaret för de utvecklingsprocesser, verksamheter, projekt och arenor som ryms inom Social välfärd, RSS Jämtlands län.

I Social välfärd, RSS Jämtlands län, ingår:

Vi vill sträva mot att utveckla en jämlik och jämställd social välfärd. Grundstrukturen i länet till stöd för kunskapsutveckling bygger på en upparbetad regional samverkan mellan kommunernas socialtjänst, LSS, hälso- och sjukvård, skola, Region Jämtland Härjedalen och Mittuniversitetet. För att stärka och vidareutveckla den sociala välfärden behöver vi knyta praktik, forskning och kunskap hos våra medborgare närmare varandra.

Syftet med Social välfärd, RSS Jämtlands län, är att:

  • kunna ge kommunerna och regionerna verksamheter ett praktiskt verksamhetsstöd
  • medverka till att skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvård
  • vara en arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och strategier inom välfärdsområdet
  • vara en dialogpart gentemot den nationella nivån i frågor som rör kunskapsutveckling och kunskapsstyrning
  • utgöra ett utvecklingsstöd för implementering av ny kunskap i verksamheterna

Film om utvecklingen av regionala- samverkans och stödstrukturer (SKR).

Läs mer om regionala- samverkan och stödstrukturer (SKR).

Läs mer om Social välfärds verksamheter, projekt och satsningar samt länsgemensamma arenor och dokument i Menylisten.