SocSam

Sociala samrådsgruppen, SocSam, är en politisk arena för samverkan mellan länets kommuner.

Genom länsgemensam samverkan ska kommunerna dra nytta av varandras erfarenheter och resurser, gemensamt bidra till kvalitet och säkerhet genom omvärldsbevakning, förändringsarbete, kontakter med hälso- och sjukvården och andra intressenter samt vid behov samordna aktiviteter

Deltar gör ordförande i kommunernas socialnämnder/motsv. och tjänstepersonsstöd i form av förvaltningschefer/motsv. samt samordnare Social välfärd / RSS Jämtlands län

Protokoll publiceras här.

Prioriterade områden

SocSam:s, prioriterade områden för mandatperioden 2018-2022 är:

  • God och nära vård
  • Psykisk hälsa
  • Kvalitetsförbättrande samverkansformer
  • Välfärdsteknik

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se