Avslutade insatser

  • Hållbara pendlings- och tjänsteresor
    Det interna projektet Hållbara pendlings- och tjänsteresor inom organisationen Region Jämtland Härjedalen pågick mellan november 2018 till december 2020 och syftade till att minska klimatpåverkan från regionanställdas tjänsteresor och arbetspendling. I projektet genomföres en rad olika aktiviteter, så som Tramparkampanjer för ökat resande med gång och cykel, Testresenärskampanj för kollektivtrafiken, Analys av den interna fordonsflottan, Utbildningar i digitala möten och olika Informationsinsatser mm.
  • Laddinfrastrukturprojektet
    Region Jämtland Härjedalen genomförde under våren 2017 en förstudie för laddinfrastruktur för att utreda förutsättningar och behov samt förankra frågan hos flera aktörer i länet. Målet för förstudien var att utreda laddstolparnas placering, tekniska specifikationer samt drift.
    Förstudien skulle även identifiera andra aktörer som är intresserade av att investera i laddinfrastruktur och kartlägga möjliga finansieringskällor till ett eventuellt genomförandeprojekt. En del av arbetet bestod av förankring hos näringslivet, kommuner och andra offentliga aktörer i regionen.

Logga för Europeiska regionala utvecklingsfonden - en mörkblå Eu-flagga med gula små stjärnor i en cirkel och texten Europeiska regionala utvecklingsfonden till höger om flaggan


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se