IT-infrastruktur och digitala tjänster

Alla boende och arbetsplatser i Jämtland Härjedalen ska ha möjlighet till digitala kommunikationer på likvärdiga villkor, oavsett var i länet de bor.

År 2020 ska minst 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och redan år 2015 bör minst 40 procent av hushållen och företagen ha tillgång till bredband med den hastigheten.

Detta framgår av den bredbandsstrategi för Jämtlands län som antogs av både regionförbundet och Länsstyrelsen i Jämtlands län våren 2013.

Som en av flera åtgärder för att uppnå det målet har Region Jämtland Härjedalen anställt en regional bredbandssamordnare. Denna ska verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete i bredbandsfrågor samt fungera som kontaktpunkt i sådana frågor i Jämtlands län för såväl offentliga som privata aktörer.

Kontaktuppgifter till den regionala bredbandssamordnaren hittar du till höger.

Peter Adolfsson
072-242 86 56
peter.adolfsson@regionjh.se

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214