Allmänhetens frågestund

Allmänheten har möjlighet att att ställa frågor vid varje fullmäktigesammanträde, Allmänhetens frågestund. Frågorna ska ställas till antingen en namngiven fullmäktigeledamot eller ett visst parti som finns representerat i regionfullmäktige.

Frågorna ska vara skriftliga och undertecknade av frågeställaren och lämnas in minst tre dagar före sammanträdet. Frågan besvaras vid en särskilt angiven tidpunkt under sammanträdet då frågeställaren också har möjllighet att ställa frågan muntligt.

Respektive fullmäktigeledamot eller parti ansvarar för att frågeställaren samt övriga partier i fullmäktige får skriftliga svar vid eller efter sammanträdet.

Frågorna lämnas in till:
Region Jämtland Härjedalen
Box 654
831 27 Östersund