Revisionsrapporter 2018

Dn

Dnr: 28/2018

Granskning av Läkemedel i äldrevården - Gemensam granskning med Östersunds kommun.

Det övergripande syftet är att svara på om regionstyrelsen respektive vård- och omsorgsnämnden inom Östersunds kommun har en tillfredställande kontroll av att det finns en säker läkemedelshantering för att upprätthålla en god- och säker vård för äldre inom hemsjukvården och särskilt boende.

Rapportsammandrag

Skrivelse och Rapport

Dnr: 19/2018

Granskning av Resultatförbättrande åtgärder och kontroll av personalökningar.

RapportsammndragPDF

Skrivelse och Rapport

Dnr: 18/2018

Granskning av förebyggande arbete av fallskador hos äldre- Gemensam granskning med Östersunds kommun.

Det övergripande syftet är att svara om Regionstyrelsen och Vård- och omsorgsnämnden inom Östersunds kommun har en tillfredställande styrning, uppföljning och kontroll av att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete för at förebygga fallskador hos äldre.

Rapportsammandrag

Skrivelse och Rapport

Dnr: 172018

Granskning av Ekonomistyrning inomHälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Det övergripande är om Regionstyrelsen ställt krav på åtgärder då negativa budgetavvikelser rapporterats. Har kraven lett till åtgärder och har det bevakats av Regionstyrelsen.

Har Hälso-och sjukvårdsförvaltningen en ändamålsenlig ekonomistyrning. Ställs krav på åtgärder då negativa budgetavvikelser rapporterats. Har kraven lett till åtgärder eller förslag till åtgärder och bevakas detta av hälso-och sjukvårdsförvaltningen.

Rapportsammandrag

Skrivelse och Rapport

Dnr:14/2018

Granskning av chefsrollen- arbetet med chefernas förutsättningar

Granskningen syfte har varit att svara på om regionstyrelsen har säkerställt en tillfredställande styrning, uppföljning och kontroll av om cheferna har tillräckliga förutsättningar för att leva upp till de krav som ställs.

RapportsammandragPDF

Skrivelse och RapportPDF


Dnr:13/2018

Uppföljande granskning av produktions-kapacitetsplanering

Det övergripande syftet med granskningen har varit att svara på om regionstyrelsen vidtagit de åtgärder som angavs i svaret på granskningen av produktions-kapacitetsplanering.

RapportsammandragPDF

Skrivelse och RapportPDF


Dnr: 21/2017

Granskning av Suicidpreventiva arbetet

Granskningen syftar på om Regionstyrelsen har en tillfredställande styrning, uppföljning och kontroll av att det sker ett systematiskt förbättringsarbete för att närma sig fullmäktiges nollvision för självmord.

RapportsammandragPDF

Skrivelse och RapportPDF

 

Dnr: 9/2018

Grundläggande granskning av Gemensam nämnd för Närvård Frostviken

RapportPDF

 

Dnr: 8/2018

Grundläggande granskning av Gemensam nämnd för samordad upphandling,lagerhållning och distibution av sjukvårdsprodukter

RapportPDF

 

Dnr:7/2018

Grundläggande granskning av Gemensam nämnd för IT-drift och stöd

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om Gemensamma nämnden för IT-drift och stöd skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

RapportPDF

 

Dnr:5/2018

Grundläggande granskning av Patientnämnden

Det övergripande syftet med granskningen är at bedöma om Patientnämnden skapat förutsättningar för tillräcklig styrning,uppföljning och kontroll av verksamheten.

RapportPDF

 

Dnr: 4/2018

Granskning av Regionala utvecklingsnämnden

Det övergripande kontrollmålet är att svara på om regionala utvecklingsnämnden och nämndens utskott genomfört verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och haft en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över verksamheten inom sitt ansvarsområde.

RapportPDF

 

Dnr: 3/2018

Granskning av Regionstyrelsen

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

RapportPDF

 

Dnr: 22/2017

Granskning av Fakturakontrollen avseende bemaningspersonal

Det övergripande revisionsfrågan är att bedöma om regionstyrelsen säkerställt en tillräcklig internkontroll av fakturor avseende bemaningspersonal.

RapportsammandragPDF

Skrivelse och RapportPDF

 

Dnr: 25/2017

Granskning av momshantering

Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen har en ändamålsenlig styrning och kontroll av momshanteringen och att redovisningen av moms är rättvisande.

RapportsammandragPDF

Skrivelse och RapportPDF

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214