Allmänna handlingar och diariet

En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet och är antingen inkommen eller upprättad av myndigheten. Alla myndigheter är skyldiga att förvara sina allmänna handlingar ordnade. Det sker vanligtvis genom registrering i ett diarium.

Enligt offentlighetsprincipen har var och en rätt att ta del av myndighetens allmänna handlingar. Alla handlingar inom en myndighet är dock inte allmänna. Exempel på handlingar som inte är allmänna kan vara tjänstepersoners arbetsmaterial och handlingar vilka hör till ärenden som ännu inte har färdigbehandlats.

En allmän handling som diarieförs tillhör alltid ett ärende och i Region Jämtland Härjedalens webbdiarium kan du själv söka efter de ärenden som handläggs i respektive nämnd och styrelse. I diariet anges rubrikerna på de allmänna handlingarna, vilken nämnd de tillhör, vilket datum de inkom eller upprättades samt vem som är sändare eller mottagare. I vissa fall finns även tillhörande dokument att läsa. Det gäller framför allt politiskt beslutade dokument.

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga - det vill säga att vem som helst har rätt att ta del av dem. Vissa handlingar eller uppgifter kan dock vara belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen och dessa får då inte lämnas ut. Vid begäran om utlämnande av allmän handling görs alltid en sekretessprövning för att bedöma vad som kan lämnas ut.

Om du inte hittar det du söker i webbdiariet kan du kontakta Region Jämtland Härjedalen och begära att handlingen lämnas ut till dig. En sådan begäran hanteras skyndsamt men gäller det ett omfattande material kan utlämnandet ta längre tid. Om diarienummer är känt anges detta i begäran.

En begäran om att ta del av allmänna handlingar skickar du via e-post till region@regionjh.se eller genom att ringa 063-14 75 00.

Från och med den 3 juni 2022 sker en förändring i webbdiariet utifrån ett beslut i Regionstyrelsen. Sedan 2006 har ärenden med handlingar och dokument publicerats i webbdiariet för att finnas tillgängliga för såväl medborgare som media. Förändringen innebär att endast vissa dokument kommer att publiceras för läsning. Anledningen bakom beslutet är att minska risken för att skyddsvärda uppgifter publiceras av misstag. I och med den allt mer utbredda digitaliseringen ställs nya och högre krav på informationssäkerhet. Ett exempel är dataskyddsförordningen (GDPR) som blev svensk lag 2018 och ställer hårda krav på hanteringen av personuppgifter.
Det är främst politiska styrdokument som kommer att publiceras för läsning. Kallelser och protokoll från nämnder och styrelse nås via sidan Protokoll och möteshandlingar.