Tre personer står intill varandra intill en grön växt vid en vägg

Anna Nordin sjuksköterska, Sara Bengtlars undersköterska och Anette Edler undersköterska

Nu införs brukarstyrd inläggning i regionen

Målet är att öka patientens delaktighet och inflytande i sin vård.

- Vi kommer påbörja införandet lite smått under vecka 8 då det ska bokas möten med öppenvården för planering av att upprätta kontrakten med patienter. I slutet av mars startar vi förhoppningsvis upp fullt ut, berättar Mariell Norberg, verksamhetsutvecklare område Psykiatri.

Att kunna påverka sin egen vård är viktigt

I arbetet som skedde för omorganisationen inom Område Psykiatri, projekt Fenix, avsattes en särskild arbetsgrupp utifrån meningsfull heldygnsvård, och i den gruppen lyftes metoden som förslag till förändrat arbetssätt. Utifrån detta så åkte två personal från vardera slutenvårdsavdelningen ner till Lund på utbildning. Efter utbildning påbörjades arbetat med införandet av BI med bland annat planering och utbildningar för personal. I samverkan med olika patientforum har det även framkommit att patienterna ser stor vikt av att själva kunna vara med och påverka sin vård – även detta har tagits med som en del i beslutet att införa metoden i region Jämtland Härjedalen.

Vad innebär brukarstyrd inläggning?

Övergripande syftet med brukarstyrd inläggning, BI, är att du som söker vård har möjlighet att lägga in dig själv, när du känner att det finns risk, eller vill förebygga att du skadar dig eller försöker ta ditt liv. På så vis kan du personligen, på ett bättre sätt ta kontroll över din egen vård och situation. Metoden har ett strukturerat arbetssätt där man tillsammans med patienten upprättar ett kontrakt, i kontraktet går man igenom vad som gäller och hur du som patient kan initiera en inläggning.

Självskadebeteende i fokus

Metoden riktar sig till patienter som har självskadebeteende. Inom region Jämtland Härjedalen kommer man att arbeta utifrån inklusionskriterier och exklusionskriterier som kommer utvärderas regelbundet. För att få mer information om jag som patient kan få ta del av metoden ska du prata med din kontakt i psykiatrins öppenvård.

Samsyn grundläggande

Metoden bygger på en överenskommelse mellan patienten och vården, så det är viktigt att patienten själv anser att metoden är ett alternativ. Innan man upprättar ett kontrakt har man tillsammans ett möte för att gå igenom mer tydligt vad som gäller. Vid detta möte kommer man tillsammans överens om metoden ska vara en del i den planerade vården för patienten. Det är viktigt med en gemensam syn. Metoden bygger på att tillsammans med patienten göra en strukturerad planering, detta för att reducera stress hos patienten och därmed minska risken för självskada/suicidhandling. Metoden bygger mycket kring hur man arbetar tillsammans och hur vi bemöter varandra – detta är två delar som man inom psykiatrin anser är viktiga redan i sitt nuvarande arbetssätt.

Patientnyttan angelägen

Införande av metoden pågår just nu, och diskussioner sker kring hur man ska jobba med uppföljningar. För verksamheten är det av stor vikt att ta in vad deras patienter tycker så detta kommer självklart tas med på något sätt – för område psykiatri är det viktigt att patienterna ser nyttan med införandet av den nya metoden. Andra regioner som infört metoden har vid sina uppföljningar sett en ökning av patientens delaktighet och inflytande på sin vård. Flera regioner har vid uppstart avsatt enstaka vårdplatser för detta arbetssätt men sedan sett att man kunnat göra en utökning – detta för att kunna erbjuda fler patienter möjlighet till metoden.

Intervju: Lena Manneby Foto: Mariell Norberg

3 av 3 gillar detta