Närbild på leende person i mörk kavaj

Anna Granevärn

Hon tar fokus mot en digitaliserad och effektiv vård

Anna Granevärn, områdeschef för primärvården i länet, jobbar just nu och året ut med ett tillfälligt uppdrag kopplat till digitaliseringen inom vården, och hur vi på bästa sätt ska kunna utnyttja den digitala våg som Coronapandemin medfört.

- Arbetet med Nära vård har pågått under ett par år, det har gått i relativt långsam takt med vissa undantag. Nu pågår Coronapandemin, digitala lösningar och ändrade arbetssätt är tvingande men också självklara. Det finns därför anledning att intensifiera insatser för att behålla och utöka aktiviteter kring effektiva flöden och Nära vård, konstaterar hon och fortsätter;

- I uppdraget ingår att genomföra de aktiviteter som finns beslutade i verksamhetsplaner och inriktningen i hälso- och sjukvårdsstrategi för nära vård med fokus på digitalisering och effektivisering samt förhållningssätt och relationer. Vi ska också uppfylla kriterierna för statliga satsningen för Nära vård och följa regionstyrelsens beslut om fördelning av medel och aktiviteter ”Utveckling av den nära vården med fokus på primärvården” I detta ingår även våra privata vårdgivare. Vi ska även se till att samtliga aktiviteter bidrar till en personcentrerad vård. Det finns ett stort fokus på samverkan när vi utvecklar nya arbetssätt i den nära vården. Länets kommuner är viktiga samverkansparters till regionens hälso- och sjukvård liksom FoU-avdelningen som bidrar med samarbete kring olika nationella och internationella projekt med inriktning Nära vård.

Exempel på aktiviteter i uppdraget

 • Införande av webbtidboken
 • Införande av e-visit
 • Fortsatt införande och utveckling av egenmonitorering och digitala mottagningar.
 • Införande av patientkontrakt
 • Fortsatt införande av iKBT.
 • Digitaliserad fysioterapi, exempelvis digital artrosskola.
 • Fortsatt införande och utveckling av digital triagering och chatt
 • Fortsatt införande och utveckling av e-tjänster via 1177.se
 • Förbättra flöden och kopplingar mellan olika digitala och övriga tjänster och kontaktvägar med hälso- och sjukvården
 • Förbättra möjligheterna till effektiv konsultation och ökat samarbete mellan primärvård och specialiserad vård (exempel finns med psykiatrin)
 • Införa sårvårdsappen                                                                            

E-visit digitalt besök på frammarsch

- Primärvården har legat i framkant, och redan testat flera nya digitala arbetssätt, berättar Anna Granevärn.

I verksamhetsplanen för Hälso- och sjukvården finns ett mål om att 10 procent av besöken ska ske via e-visit. E-visit är ett digitalt besök som går till så att patienten har en app som heter Min Hälsa på sin mobil/platta eller loggar in via e-tjänsterna på 1177.se och träffar sin vårdkontakt på hälsocentralen eller sjukhusets mottagning i ett videomöte.

Sjukvårdspersonalen jobbar i journalsystemet och kopplar upp sig den vägen till det digitala mötet. Region Jämtland Härjedalens inriktning är att uppnå målet till årsskiftet så att fördelningen mellan fysiska och digitala besök är 90/10.

IT-ronder

För att det ska fungera med all teknik och nya arbetssätt är det viktigt att medarbetarna har rätt förutsättningar, därför behöver man göra IT-ronder där man säkerställer att teknisk utrustning finns och är rätt installerad, samt att personalen har fått instruktioner i hur den används och fungerar. Michael Stoll som arbetar som IT-administratör och är ansvarig för en del av den tekniska utrustningen på hälsocentralerna har fått uppdraget att genomföra IT-ronderna. Han kommer ut på plats och genomför IT-ronder på alla regionens hälsocentraler, folktandvårdskliniker och på sjukhuset. IT-ronden förväntas pågå under maximalt en arbetsdag per enhet. Några exempel på frågor som gås igenom under IT-ronden är om det finns någon kontaktperson som är en van datoranvändare och hur många och vilka arbetsplatser som är utrustade för e-besök. Man testar även Skype via Citrix på bärbara enheter, och kontrollerar att webbkamera, headset och diktafon är korrekt inkopplade.

Stöd- och behandlingsplattformen

En annan del av uppdraget är att utveckla medborgartjänster / e-tjänster via 1177.se, där stöd- och behandlingsplattformen är en del. Här finns exempelvis internet-KBT och man har nu startat upp en digital artrosskola samt utvärderar om man ska starta upp digital tobaksavvänjning, smärtskola, KOL-skola med mera.

Mobimed

Mobimed är den utrustning som finns i ambulanserna och som man nu även inför vid hembesök inom primärvården och kommunens hemsjukvård. Med hjälp av denna utrustning har man möjlighet att göra fler undersökningar hemma hos patienten som läkaren kan utvärdera från hälsocentralen, och även koppla upp sig på ett videomöte med patienten och den vårdpersonal som är på plats.

- Efter semesterperioden räknar vi med att alla är igång med e-visit, webtidbok med mera och att vi kan öka upp detta successivt så att vi kommer upp i volym, konstaterar Anna Granevärn avslutningsvis.

Text: Lena Manneby & Foto: Andreas Larsson

10 av 15 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se