Hälso- och sjukvård

Patient och vårdpersonal med en samisk flagga i bakgrunden

Foto: Sara Rönnberg

Hälso- och sjukvårdens mål är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Utifrån det, och i samråd med samiska representanter, arbetar Region Jämtland Härjedalen för att förbättra tillgängligheten och bemötandet av samiska patienter i hälso- och sjukvården.

Tillgänglig forskning visar att renskötande samer har ett lägre förtroende för hälso- och sjukvården än andra grupper. Ett lågt förtroende kan leda till att människor undviker att söka vård, och i förlängningen kan det bidra till att skapa en ojämlik hälsosituation. Att öka förtroendet för hälso- och sjukvården är därför ett prioriterat mål. Ett sätt att stärka förtroendet är att arbeta med bemötandefrågor och att höja kunskapen om samisk kultur bland vårdpersonal.

Forskning visar också att risken att drabbas av psykisk ohälsa och självmordsproblematik är något större bland i synnerhet renskötande samer än bland andra grupper i norra Sverige. Det bör poängteras att den forskning som finns är begränsad. Emellertid har det visat sig att om behandlaren saknar tillräcklig kulturförståelse kan det bli svårt att ge samiska patienter med psykisk ohälsa fullgod vård. Tillsammans med den förhöjda risken att drabbas av psykisk ohälsa kan också detta leda till en ojämlik hälsosituation. Det är ett av skälen till att psykisk ohälsa är en prioriterad fråga i Region Jämtland Härjedalens arbete med samiska frågor.

För att möta dessa utmaningar har Region Jämtland Härjedalen ett samarbetsavtal med SANKS i Norge. Vi ingår också som en part i projektet Kunskapsnätverk för samisk hälsa. Klicka på rubrikerna till vänster för att läsa mer.