Delaktighet och samråd

Region Jämtland Härjedalen ska enligt minoritetslagen ge samerna inflytande i frågor som berör dem. Detta kan förverkligas på olika sätt.

Som samisk person har du alltid möjlighet att kontakta regionen för att ställa frågor eller framföra synpunkter. Det kan göras skriftligt eller muntligt. Skriftliga synpunkter kan förmedlas på antingen svenska eller samiska. Muntliga synpunkter har vi bara möjlighet att hantera på svenska.

Vi har två formaliserade former för delaktighet och inflytande. Sedan 2011 har Region Jämtland Härjedalen en samrådsgrupp med representanter från både regionen och samerna. Här lyfter vi upp aktuella frågor samt diskuterar hur det samiska arbetet ska prioriteras och utvecklas. Samrådsgruppen för minnesanteckningar och skickar ut ett nyhetsbrev efter varje samrådsmöte.

Region Jämtland Härjedalen har också ett samiskt personalnätverk. Det är öppet för anställda inom regionen som har hög samisk kompetens och ett personligt engagemang för samiska frågor. I personalnätverket diskuteras samiska frågor med relevans för arbetsplatsen. Syftet är att mobilisera och samordna samisk kompetens på ett sätt som i förlängningen gynnar länets samiska befolkning. Nätverket träffas två gånger per år.

Ytterligare ett sätt att kommunicera med Region Jämtland Härjedalen är via Facebook. Följ gärna vår sida för samiska frågor: Jïemhten Herjedaelien Dajve - samisk förvaltningsmyndighet.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214