Vad är nationella minoriteter och urfolk?

Sverige har fem erkända nationella minoriteter. Det är samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer. Samerna har också status som urfolk.

År 1999 beslutade riksdagen att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. Riksdagen fattade också beslut om en minoritetspolitik och ett erkännande av fem nationella minoriteter och deras språk.

De erkända minoritetspråken är samiska (alla varieteter), finska, meänkieli, jiddisch och romani (alla varieteter).

Gemensamt för de nationella minoriteterna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Samerna är också ett urfolk. Urfolk definieras av FN som ett folk med en lång historisk kontinuitet i ett område som senare har koloniserats av andra. Urfolk ser sig som skilda från övrig befolkning i området och strävar efter att bevara, utveckla och överföra sin identitet till framtida generationer. Sveriges riksdag erkände samernas ställning som urfolk år 1977.