Kulturbidrag

Tidigare har Kulturdatabasen använts för ansökan om kulturbidrag. Från och med 2019 används digitala blanketter (.pdf) enligt nedan.

2019 års ansökningstider
15 februari - 15 mars
15 september - 15 oktober


Område Kultur avsätter årligen medel för att stödja tidsbegränsade projekt av regionalt intresse, Kulturbidrag. Du kan söka bidrag för Kulturprojekt, Arrangemang och Produktion. Använd respektive blankett nedan.

Maxbelopp för ansökan om Kulturbidrag är 40 000 kronor. För större projekt, kontakta Kulturen.

Syftet med Kulturbidrag är att bidra till att uppnå ambitionerna med den regionala kulturplanenPDF (.pdf) Ange i ansökan hur projektet eller aktiviteten svarar mot målen, insatsområdena eller utvecklingsområdena i Kulturplanen.

Särskilda villkor

  • Bidraget kan sökas av föreningar eller juridiska personer (ej enskilda).
  • Egen medfinansiering krävs för beviljande av bidrag.
  • I ansökan ska bland annat anges hur män och kvinnor, flickor och pojkar, påverkas av projektet.
  • Kulturbidraget får inte gå till redan genomförda projekt, investeringar, enskilda personers studieresor eller utbildning eller produktionskostnader för böcker, skrifter, CD-skivor, fonogram eller filmer.
  • Region Jämtland Härjedalens logotype ska alltid finnas med i marknadsföring av projektet/arrangemanget.

Särskilda prioriteringar

Kulturprojekt

  • Projekt som omfattar minst tre kommuner eller har annat regionalt intresse.

Arrangemang

  • Arrangemang som är offentliga och minst 30 min. Konsertarrangemang prioriteras. Vi hänvisar även till Riksteaterns Publikutvecklingsmedel.
  • Geografisk spridning och arrangemang för barn och unga.

Produktion

  • Produktioner inom scenkonst, dvs teater, dans, nycirkus eller annan performativ scenkonst (ej musik).
  • Produktioner som är offentliga och minst 30 min.

Så här går ansökan, rekvistion och redovisning till

Ansökningstider 2019

15 februari - 15 mars
15 september - 15 oktober

Vänligen respektera våra ansökningstider. Ansökningshandlingar som inkommer efter våra utlysta ansökningsperioder hanteras inte.

Ansökan skickas med e-post till:
kulturbidrag@regionjh.se

Beslut och redovisning

Beslut om bidrag fattas normalt två veckor efter det att aktuell utlysning/ansökningsperiod har stängt. Beslut skickas som (.pdf) till i ansökan angiven e-postadress.

Beviljade medel ska rekvireras snarast med hjälp av den rekvisitionsblankett (.pdf) som skickas ut tillsammans med beslutet.

Bidraget ska redovisas inom två månader efter projektets/arrangemangets genomförande på anvisad redovisningsblankett nedan (.pdf). Om förändringar uppstår som gör att den slutliga aktiviteten skiljer sig markant från ursprungsansökan ska Område Kultur kontaktas.

Redovisningsblankett (.pdf)PDF Högerklicka och välja Spara länk som eller Ladda ned. Blanketten kan sedan fyllas i direkt på datorn.

Ansökningsblanketter

Ladda ned och fyll i blanketten digitalt med hjälp av programmet Adobe Acrobat Reader DC som är den kostnadsfria globala standarden för att visa, skriva ut och kommentera i PDF:er på ett tillförlitligt sätt. Ladda ner Adobe Reader. Använd rätt blankett för rätt ansökan.

Inga blanketter finns tillgängliga. Nästa ansökningsperiod är 15 september till 15 oktober.

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdpr 

3 av 5 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214