Kulturbidrag

2019 års ansökningstider
15 februari - 15 mars
15 september - 15 oktober

Regionen kan stödja tidsbegränsade projekt av regionalt intresse. Du kan söka bidrag för Kulturprojekt, Arrangemang och Produktion. Använd formuläret nedan.

Maxbelopp för ansökan om Kulturbidrag är 40 000 kronor. För större projekt, kontakta Kulturen.

Syftet med Kulturbidrag är att bidra till att uppnå ambitionerna med den regionala kulturplanen (.pdf)

Särskilda villkor

  • Bidraget kan sökas av föreningar eller juridiska personer (ej enskilda).
  • Egen medfinansiering krävs för beviljande av bidrag.
  • I ansökan ska bland annat anges hur män och kvinnor, flickor och pojkar, påverkas av projektet.
  • Kulturbidraget får inte gå till redan genomförda projekt, investeringar, enskilda personers studieresor eller utbildning eller produktionskostnader för böcker, skrifter, CD-skivor, fonogram eller filmer.
  • Region Jämtland Härjedalens logotype ska alltid finnas med i marknadsföring av projektet/arrangemanget.

Särskilda prioriteringar

Kulturprojekt

  • Projekt som omfattar minst tre kommuner eller har annat regionalt intresse.

Arrangemang

  • Arrangemang som är offentliga och minst 30 min. Musikarrangemang prioriteras. Vi hänvisar även till Riksteaterns Publikutvecklingsmedel.
  • Geografisk spridning och arrangemang för barn och unga.

Produktion

  • Produktioner inom scenkonst, dvs teater, dans, nycirkus eller annan performativ scenkonst (ej musik).
  • Produktioner som är offentliga och minst 30 min.

Så här går ansökan, rekvistion och redovisning till

Ansökningstider 2019

15 februari - 15 mars
15 september - 15 oktober

Vänligen respektera våra ansökningstider. Ansökningshandlingar som inkommer efter våra utlysta ansökningsperioder hanteras inte.

Använd formuläret nedan och bifoga utförlig budget.

Beslut och redovisning

Beslut om bidrag fattas normalt två veckor efter att ansökningsperioden har stängt. Beslut skickas till angiven e-postadress.

Beviljade medel ska rekvireras snarast med hjälp av den rekvisitionsblankett som skickas ut tillsammans med beslutet.

Bidraget ska redovisas inom två månader efter projektets/arrangemangets genomförande på redovisningsblanketten nedan. Om förändringar uppstår som gör att den slutliga aktiviteten skiljer sig markant från ursprungsansökan ska Område Kultur kontaktas.

Redovisningsblankett (.pdf) Högerklicka och välja Spara länk som eller Ladda ned. Blanketten kan sedan fyllas i direkt på datorn.

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdpr 


Ange typ av bidrag ni söker * (obligatorisk)
Projektbidrag, Arrangemangsbidrag eller Produktionsbidrag. Se ovan eller bidragsreglerna till höger.
Categories
Startdatum * (obligatorisk)
Startdatum
Slutdatum * (obligatorisk)
Slutdatum
Projektet är av typen
Detta gäller endast vid ansökan om projektbidrag
Projektet är av typen
Arrangemanget är av typen
Detta gäller endast vid ansökan om arrangemangsbidrag
Arrangemanget är av typen

Produktionen är av typen
Detta gäller endast vid ansökan om produktionsbidrag
Produktionen är av typen

Ange vilka kommuner som berörs av projektet, arrangemanget eller produktionen * (obligatorisk)
Ange vilka kommuner som berörs av projektet, arrangemanget eller produktionen
Ange huvudsaklig målgrupp för projektet, arrangemanget eller produktionen * (obligatorisk)
Ange huvudsaklig målgrupp för projektet, arrangemanget eller produktionen

Ange mål, syfte och eventuella samarbetspartners

Jämställdhet handlar om lika möjligheter och rättigheter för kvinnor och män. Jämlikhet handlar om lika möjligheter och rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Tillgänglighet innebär här tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Vilka mål, ambitioner eller utvecklingsområden i kulturplanen bidrar projektet, arrangemanget eller produktionen till?
Bifogade filer
Till ansökan ska en utförlig budget bifogas. Av budgeten ska framgå beräknande eller beviljade specificerade intäkter samt beräknande specificerade kostnader. Varje intäkt eller kostnad ska specificeras. Budgeten ska vara i balans, det vill säga intäkterna och kostnaderna måste vara lika stora. Intäkter kan vara andra sökta bidrag, sponsring, deltagar- eller entréavgifter eller eget kapital. Kostnader kan vara gager eller arvoden, lokal, teknik, marknadsföring eller andra kostnader.
Behörighet * (obligatorisk)
Behörighet

Intygande * (obligatorisk)
Den sökande kan bli återbetalningsskyldig om det visar sig att beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt eller om redovisning uteblir.
Intygande


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214