Brännbart för unga

Brännbart är ett stipendium med syfte att stötta ungas idéer och kulturprojekt samt att stimulera ungas arrangörskap och delaktighet i kulturlivet.

Särskilda villkor

  • Stipendiet kan sökas av föreningar, grupper, nätverk eller enskilda mellan 16-25 år som är folkbokförda i Jämtlands län. Personer under 18 år skall ha förmyndares tillåtelse.
  • Stipendiet ska användas för kulturella eller konstnärliga projekt/arrangemang.
  • Projektet/arrangemanget ska rikta sig till unga samt äga rum inom Jämtland Härjedalen.
  • Stipendiet får inte gå till redan genomförda projekt/arrangemang eller projekt/arrangemang som initierats eller drivs av vuxna, som genomförs för en sluten grupp, för inköp av inventarier samt till lön eller arvode till arrangörerna.
  • Projektet/arrangemanget förutsätts vara alkohol- och drogfritt.
  • Projektet/arrangemanget genomförs i samverkan med Region Jämtland Härjedalen.
  • Region Jämtland Härjedalens logotype ska alltid finnas med i marknadsföring av projektet/arrangemanget.

Så här ansöker och redovisar ni

Ansökan om Brännbart kan göras löpande. Man kan beviljas max 5000 kr per projekt/arrangemang och stipendiet kan bara sökas en gång/år för samma eller motsvarande projekt.

Ansökan ska innehålla beskrivning av projektet, mål, syfte och hur det ska genomföras samt budget. Beviljat bidrag rekvireras innan projektets genomförande.

Bidraget redovisas inom två månader efter genomfört och avslutat projekt. Vid förändringar som markant skiljer sig från ursprungsansökan ska Område Kultur kontaktas.

Ansökan görs på särskild Ansökningsblankett-Brännbart (xls)Excel

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdpr