Kulturpolitik

Region Jämtland Härjedalen Kultur är en offentlig verksamhet som styrs politiskt vilket innebär att vi förfogar över skattemedel till vår verksamhet. Finansieringen är både statlig och regional. Från och med 1 januari 2012 är Jämtlands län inne i den så kallade Samverkansmodellen som innebär en modell för statligt stöd till regional kulturverksamhet.

Kulturplan

Enligt en statlig förordning (2010:2012) för statens stöd till regional kulturverksamhet ska regionen utarbeta en flerårig regional kulturplan. Regionala utvecklingsnämnden beslutade hösten 2017 om en process för framtagande av en ny regional kulturplan för kommande fyraårsperiod, 2019-2022. Den nuvarande kulturplanen löper ut under 2018. Se länk till höger. Kulturplanen är en regional handlingsplan för utveckling av och genom kultur som beskriver regionens kulturpolitiska ambitioner för de kommande åren.

Nämndens arbetsutskott har varit styrgrupp och Kultur Z har utgjort referensgrupp för framtagandet. Det är Regionfullmäktige som fattar beslut om den nya kulturplanen. Kulturplanen är ett resultat av alla de samråd och dialoger som har först med samtliga kommuner i länet, företrädare för föreningar och organisationer och det professionella kulturlivet i länet. En remissutgåva av kulturplanen kommer att finnas tillgänglig från 15 maj till 15 september.

Remissutgåva Kulturplan

Synpunkter på remissutgåva lämnas senast 15 september till: regionalutveckling@regionjh.se eller
Region Jämtland Härjedalen, Box 654, 831 27 Östersund.
Ange diarienummer RUN/363/2017 på yttrandet.

I första hand ber vi om synpunkter gällande kulturplanens prioriteringar,
samverkan samt utvecklingsområden. Även synpunkter om övrigt innehåll
kan givetvis lämnas.

Remissutgåva Biblioteksplan

Synpunkter på remissutgåva lämnas senast 15 september till: regionalutveckling@regionjh.se eller
Region Jämtland Härjedalen, Box 654, 831 27 Östersund.
Ange diarienummer RUN/591/2017 på yttrandet.

I första hand ber vi om synpunkter gällande biblioteksplanens prioriteringar
och utvecklingsområden. Även synpunkter om övrigt innehåll kan givetvis
lämnas.


 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214