Kulturpolitik

Region Jämtland Härjedalen Kultur är en offentlig verksamhet som styrs politiskt vilket innebär att vi förfogar över skattemedel till vår verksamhet. Finansieringen är både statlig och regional. Från och med 1 januari 2012 är Jämtlands län inne i den så kallade Samverkansmodellen som innebär en ny modell för statligt stöd till regional kulturverksamhet.

Kulturplan

Styrelsen för Regionförbundet Jämtlands län beslutade 2014-10-06 om den nya kulturplanen – Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018. 21 yttranden har inkommit under remissperioden. Bland annat har samtliga länets kommuner, Bildningsförbundet Mittnorrland och Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS) inkommit med remissvar. Svaren har i möjligaste mål arbetats in i planen. Beslutet innebär även att kulturplanen numera är fyraårig.

Kulturplanen har tagits fram av Regionförbundet Jämtlands län. Regionförbundets beredning för hållbart näringsliv och attraktionskraft har varit styrgrupp och det regionala samrådsorganet Kultur Z har utgjort en viktig referensgrupp. Kulturplanen är en del av den nationella Samverkansmodellen och styrs av förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Genomförandet har skett genom samråd med kommunerna, länets regionala kulturverksamheter samt företrädare för civilsamhället och de professionella kulturskaparna. Processen har utgjorts av samråd med kommunala styrelser, lokala samråd med civilsamhället, dialogmöten, workshops och seminarier. Kulturplanen är regionens operativa program för utveckling av regional kulturverksamhet och samspelar med Regional Utvecklingsstrategi och Regionens verksamhetsplan.

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)