Kulturpolitiska mål

De nationella kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen i december 2009 och är även gällande för den regionala kulturpolitiken.

Nationella mål

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

  • främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor
  • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
  • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
  • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
  • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

Regional kulturpolitisk vision

Jämtland Härjjedalen ska vara en region att längta till och växa i, där kulturen är en drivkraft för hållbar utveckling och där alla har tillgång till kulturella upplevelser och möjlighet att skapa och uttrycka sig.

Kulturplanens övergripande mål

  • Kultur för alla i hela länet
  • Barn och unga ska vara delaktiga och ha inflytande i kulturlivet
  • Professionella kulturskapare ska ha goda förutsättningar att verka
  • Kultur och kulturarv ska ha stärkt sin roll för regional utveckling och attraktionskraft