Kulturplanen

Flera saker styr Kulturens verksamhet. Ett viktigt styrdokument för regionens kulturutveckling är den regionala kulturplanen. Där beskrivs regionens mål och ambitioner för perioden 2019-2022 samt den samverkan som är viktig för att nå detta.

Enligt den statliga förordningen om bidrag till regional kulturverksamhet (2010:2012) ska regionen utarbeta en flerårig regional kulturplan. Regionala utvecklingsnämnden beslutade hösten 2017 om en process för framtagande av en ny regional kulturplan för perioden 2019-2022. Kulturplanen är en plan för utveckling av och genom kultur som beskriver regionens kulturpolitiska ambitioner för de kommande åren.

Nämndens arbetsutskott har varit styrgrupp och Kultur Z har utgjort referensgrupp för framtagandet. Kultur Z är ett regionalt samverkansråd som består av politiker och tjänstepersoner från länets alla kommuner samt regionen. Kulturplanen är ett resultat av alla samråd och dialoger som har förts med samtliga kommuner i länet, företrädare för föreningar och organisationer och det professionella kulturlivet i länet.

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen sjösattes 2011 för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Tidigare har staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som är berättigade till statligt stöd. Regioner som ingår i modellen beslutar, i samverkan med länets kommuner och kulturlivet, hur det statliga bidraget fördelas till regional kulturverksamhet.