Regeringens stödpaket till kulturen

Regeringen har nu presenterat principerna för fördelningen av det nationella krisstödet på 500 mkr till kulturområdet med anledning av coronakrisen.

Kulturaktörer kommer att kunna ansöka om pengar genom följande institutioner:

 

Information om hur Kulturrådet tolkar vem som kan söka krisstöd samt förhållningssätt till kommunala och regionala krispaket

(5, 7, 12 §§)

Mottagarkrets

Enligt 5 § 3 st så kan Kulturrådet inte lämna stöd till arrangörer eller andra aktörer som tilldelas medel direkt av regeringen eller får verksamhetsbidrag genom förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet och förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Det innebär att arrangörer eller andra aktörer som får statliga medel i form av verksamhetsbidrag via kultursamverkansmodellen inte kan erhålla stöd enligt förordningen för krisstödet. Kulturrådet får varje år en redogörelse för hur regionerna fördelat det statliga verksamhetsbidraget till regionala verksamheter. Det är dessa verksamheter som inte kan ansöka om stöd för inställda eller uppskjutna kulturevenemang.

Däremot så omfattas övriga arrangörer och aktörer som inte direkt tar del av kultursamverkansmodellens medel i form av verksamhetsbidrag. Det betyder att arrangörer och aktörer som mottar kommunalt eller regionalt stöd men som inte erhåller verksamhetsstöd genom kultursamverkansmodellen kan ansöka om stöd.

Bedömning av sökandens behov av ekonomiskt stöd

All bedömning kommer att ske mot bakgrund av tillgängliga medel. I bedömningen av ansökningarna ska Kulturrådet enligt förordningen ta hänsyn till

  • sökandens behov av ekonomiskt stöd, och
  • att medlen ska fördelas till en mångfald av kulturella uttryck.

Kulturrådet kan i bedömningen av sökandens behov av ekonomiskt stöd också komma att beakta de lokala ekonomiska förutsättningar som gäller för sökanden.

Stödberättigat belopp

Kulturrådet ser det som viktigt att staten tillsammans kommuner och regioner tar ett gemensamt ansvar och verkar för att kultursektorn överlever coronakrisen.

Bestämmelserna i regelverket säger att det ska göras avdrag för kommunala, regionala eller andra statliga stödpaket. Det är därför viktigt att krisstöd från kommuner och regioner kan samverka med Kulturrådets krisstöd.

Länk till förordningen (SFS 2020:246) finns att läsa här.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214