Information till dig som har covid-19

Här finns information för dig som testats positivt för covid-19, vilket betyder en infektion med coronaviruset SARS-CoV-2. Informationen kommer från smittskyddsläkarföreningen.

Denna information är uppdaterad 2022-11-14

Vad är covid-19?

Covid-19 är en virusinfektion som oftast ger lindriga symtom som snuva, halsont, hosta och feber. En del blir mer allvarligt sjuka med andningsbesvär och behöver vårdas på sjukhus. Andra symtom på covid-19 kan vara muskelvärk, huvudvärk, trötthet, försämrat lukt- och smaksinne och magbesvär med diarréer.

Hur smittar covid-19?

Covid-19 smittar i första hand vid nära kontakter mellan personer genom droppar från luftvägarna. När en infekterad person nyser, hostar, talar eller andas ut sprids små droppar till omgivningen. Smittan kan ta sig in i kroppen när man andas in. Smittan kan också ta sig in genom att man rör med orena händer i ögon eller på slemhinnor i näsa och mun.

En infekterad person kan smitta andra redan innan symtomen börjar. Tiden från det att man smittas till man blir sjuk (inkubationstiden) varierar mellan 2 och 14 dagar, vanligast 2 till 4 dagar.

Hur länge är jag smittsam?

Tiden man är smittsam kan variera mellan olika personer. Om man är allvarligt sjuk är man oftast smittsam under något längre tid än om man är lindrigt sjuk.

  • Det är låg risk att du är smittsam om det gått minst 5 dagar från du fick symtom och du varit feberfri mer än 1 dygn och är påtagligt allmänt förbättrad.
  • Du kan vara smittsam längre än 5 dagar om du inte varit feberfri mer än 1 dygn. Du kan också vara smittsam längre är 5 dagar om du inte är påtagligt allmänt förbättrad. Om du bara har kvar lätta symtom som rethosta och försämrat lukt- och smaksinne efter 5 dagar, är du sannolikt inte längre smittsam.
  • Om man har tagit prov på dig fast du inte haft några symtom räknas 5 dagar från den dagen man tog provet.
  • Om du bor på särskilt boende för äldre eller vårdats på sjukhus kan din läkare ge information om hur länge du kan vara smittsam.
  • Om du har en svår immunbrist kan du vara smittsam längre. Det är därför viktigt att du rådfrågar din läkare om vad som gäller för dig.

Vad behöver jag göra för att skydda andra mot smitta?

  • Stanna hemma och ha inte nära kontakt med andra så länge du är smittsam.
  • Arbetar du inom vård och omsorg? Informera din arbetsgivare.

Smittspårning – vad betyder det?

Smittspårning ska utföras inom vård och omsorg där det finns personer som kan bli allvarligt sjuka i covid-19. Du är därför skyldig att medverka i smittspårning. Man gör smittspårning för att hitta och informera personer som kan ha blivit smittade inom vård och omsorg.

Hur gör jag om jag behöver sjukvård för covid-19 eller någon annan sjukdom?

  • Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp med vad du kan göra med dina symtom eller hjälp med var du kan söka vård.
  • Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att inte smitta andra på mottagningen. När du ringer talar man om för dig hur du ska göra.
  • Om du blir livshotande sjuk, ring 112.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se