Vårdnadsöverflyttning och flyttningsförbud Verktyg med starkt barnrättsperspektiv

Webutbildning

Socialnämnden har i olika sammanhang skyldighet att agera för att barn ska få ny vårdnadshavare. Vårdnadsöverflyttning efter långvarig familjehemsplacering är en sådan situation, för att förhindra att barn separeras från familjehem där de knutit an och kommit att uppfatta som sin familj. Flyttningsförbud är ytterligare ett verktyg för att säkra barnets rätt.

Det är mycket angeläget att socialtjänsten gör noggranna överväganden och använder de möjligheter som finns i lagen, när det bedöms vara till barnets bästa. Vad som är bäst för barnet ska alltid vara avgörande.

Vårdnadsöverflyttning kan också bli aktuellt vid brister i omsorgen, vid våld inom familjen eller när vårdnadshavare har varaktigt förhinder eller avlider.

Under dagen ges en grundläggande genomgång av det regelverk som gäller i de olika situationerna samt vilka krav som ställs på handläggningen i de olika delarna av processen. Innehållet grundas på lagstiftning förarbeten, föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:47) samt rättsfall och JOs beslut. Utrymme lämnas för diskussion och egna frågor. Möjlighet finns att sända in frågor i förväg.


Målgrupp: kursen vänder sig till dig som kommer i kontakt med vårdnadsöverflyttning, i arbetet med barn i familjehemsvård, ensamkommande eller inom familjerätt.


Innehåll:

Övergripande om barns rätt och innebörden av vårdnad. Vårdnadsöverflyttning eller långvarig placering

  • ·Övervägande skyldighet att agera
  • Utredningsförfarande och innehåll i utredningen
  • Flyttningsförbud – regelverk och praktisk tillämpning

Vårdnadsöverflyttning vid:

  • Bestående brister i omsorgen
  • Våld och övergrepp
  • Varaktigt förhinder
  • När en vårdnadshavare avlider

Socialnämndens talerätt, partsförhållanden och domstolsprocessen Stöd till de nya vårdnadshavarna


Utbildare: Ulrika Ekebro, Ekebro Utveckling AB

Anmälan extern deltagare

Anmälan intern deltagare

Tid och plats: 20 april 2021 kl. 09.00 - 15.15 Utbildningen sker digitalt via zoom.

Anmälan senast: 31 mars 2021 och är därefter bindande

Kostnad: 2 300 kr exklusive moms.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara