Klinisk kommunikationsurs för ST

Datum: 2-4 oktober, samt 24 oktober 2019.

Lokal:  Lagmannen, Köpmangatan 21

OBS!  Anmälan är BINDANDE. Sista anmälningsdag, måndag 10 juni 2019.

Vårdarbete består av ständiga möten och dess effekter är beroende av medarbetarnas förmåga att kommunicera. I målbeskrivningarna för ST, SOSFS 2008:17 och SOSFS 2015:8, slås fast att kommunikativ kompetens är ett av de viktiga kompetenskraven för att erhålla specialistkompetens. För alla ST-läkare, oavsett specialitet, ska denna kompetens fortlöpande utvärderas av handledare och chef.

 • För dig som går ST enligt SOSFS 2008:17 och är ST i allmänmedicin, barnmedicin, barnpsykiatri, gynekologi, psykiatri gäller obligatorisk kurs i kommunikation/ konsultation( delmål 13 och del av delmål 14). För ST-läkare i internmedicin gäller obligatoriska seminarier, varför ni erbjuds delta i denna kurs, som uppfyller kravet på kurs enligt delmål 13 och del av delmål 14.
 • För dig som gör ST enligt författningen SOSFS 2015:8 i någon klinisk specialitet ( inklusive klinisk fysiologi och radiologi) är konsultationskurs obligatorisk, motsvarande delmål b1.

Kursinnehållet bygger på korta teoripass varvade med praktiska konsultationsövningar och videoinspelade rollspel/ patientkonsultationer. Metodiken utgår från den välbeprövade kalymnosmodellen, och kursens fokus ligger på att identifiera patientens tankar, oro och önskningar i samband med läkarbesöket. Vi har valt denna konsultationsmetod som ett tydligt och enkelt verktyg, väl medvetna om att det finns andra modeller.

Lärare/ handledare  är Åsa Lindblad, allmänläkare Hc Brunflo. Johan Johansson, specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, Storsjögläntan. Jessica Westman, specialistläkare, BUM. Sanna Jönsson, ST-läkare Hc Järpen. Daniel Modin, ST-läkare medicin. Helene Stiernborg, ST-läkare kirurgen och Lena Lilja, ST-studierektor och distriktsläkare.

Kurskostnad: FoU står för kurskostnad, din klinik betalar lönen.

För godkänd kurs, ska du, inför kursstart 2/10 - ytterligare info kommer till dig som antagits...
 1. Läsa 2 artiklar som skickas ut: Langewitz; Spontaneous Talk in the beginning of the consultation. Larsen JH Neighbour R Five Cards
 2. och göra ett kort referat av artiklarna med reflektion "vad kan detta betyda för mig i min kliniska vardag?"
 3. Du får kursboken "Patientsamtalet" av Jan-Helge Larsen, vilken skickas ut före kursen. Lättläst och mycket givande.
 4. Förbered dig på att under kursens gruppövningar spela rollspel, där du är läkaren. Dessa rollspel videofilmas och du får handledning i gruppen.
 5. Förbered tre berättelser utifrån patienter Du träffat; två enklare fall och ett lagom svårt fall, inför rollspel, så att det finns en "patientpool" vid gruppövningarna. Du ska vara beredd att spela upp "de egna" patienterna.

  Obs! Ta inte dina svåraste patientfall och inte svår psykisk sjukdom, demens, personlighetsstörning, akut kris eller beroende!

  Tänk igenom dina patientfall så att du vid rollspelen kan beskriva vilka tankar, oro och önskningar de haft vid sina besök.
 6. Inför sista kursdagen, 24/10, ska du ha spelat in en patientkonsultation på video. Se redan nu till att det finns en lämplig videokamera på din klinik. Det är inte tillåtet att spela in med mobiltelefon. Du som antas till kursen kommer att få utförlig information senare. Tänk på att undvika ledighet mellan kursens första och sista del, så att du får tillfälle att göra inspelning.

Förutom de rent praktiska momenten ska du under kursen

 1. visa att du förstått och kan använda metodiken avseende bl. a. "Five cards"
 2. delta aktivt i grupparbeten, rollspelsövningar och handledning
 3. delge utvärdering av kursen till kursledningen

Kursintyg skickas ut efter godkänd, avslutad kurs.

Lärandemål:

  • Redogöra för syftet med person/patientcentrerat arbetssätt utifrån etiska och pedagogiska begrepp och principer och översiktligt kunna redogöra för forskning och evidens inom ämnesområdet.
  • Kommunicera med patienter med hjälp av en väldefinierad konsultationsmetodik med utgångspunkt i patientens agenda och med involvering av patienten med syfte att åstadkomma en gemensam förståelse och planering i samråd med patienten.
  • Kunna ge konkret icke-värderande återkoppling på kollegors konsultationer.
  • Kunna beskriva och analysera samt reflektera över känslor och läkarroll i interaktionen med patienten och hur det påverkar bemötande, klinisk bedömning och patientens behållning av konsultationen.

  Anmälan:
  Bindande anmälan:
  Via formulär nedan, senast måndag 10 juni 2019. Glöm inte meddela ev. födoämnesöverkänslighet.

  Begränsat antal deltagare. Om anmälningarna överstiger maximalt platsantal, gör din anmälan i "reservplatslistan". Den som har kortast tid kvar av sin ST prioriteras.

  Bekräftelse på anmälan sänds ut direkt.
  Definitiv platsbekräftelse kommer snart efter sista anmälningsdagen, så även mer information om kursen, artiklar, uppgifter att göra och litteraturlista.

  Avbokning av definitv plats efter 25 augusti innebär att din klinik får betala kurskostnad, 6.500 kr om Du inte ordnar en ersättare.

  Välkommen med din anmälan!
  Hälsar ST-studierektorerna Pierre och Bertil

  Anmälningsformulär
  Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 10 juni klockan 23.50.
  Reservplatslista
  Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 10 juni klockan 23.50.

  REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

  Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
  Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
  E-post: region@regionjh.se
  Telefon: 063-14 75 00 (växel)
  O
  rg. nr: 232100-0214