AT hos oss

Vi erbjuder:

  • 1 veckas introduktion och ytterligare 2 dagars undervisning i akutsjukvård inom internmedicin och traumatologi
  • 21 månaders block, se nedan
  • Två huvudhandledare/mentorer under hela AT-tiden för varje AT-grupp. Träffar minst en gång i månaden för att diskutera allmäna frågor t.ex. läkarrollen, besvärliga arbetssituationer, mm.
  • Gemensamma utbildningsdagar 1 gång per månad (10 ggr/år) för hela AT-gruppen med bl.a. grupphandledning, föreläsningar och seminarier. Gemensam lunch och dagen avslutas med APT.
  • Försäkringsmedicinsk utbildning
  • Primärvårdsseminarium 3 dagar med internat under primärvårdsplaceringen
  • Utbildningspott upp till 13 000 kronor

Blocken innehåller:

3 mån kirurgi,
2 mån ortopedi,
1 mån anestesi,
6 mån internmedicin, där 3 veckor på infektion och 2 veckor på barnmedicin ingår.
3 mån psykiatri
6 mån allmänmedicin.

Valfri vecka under kirurgblocket med möjlighet att auskultera inom öron, ögon, gynekologi eller röntgen. Under primärvårdsplaceringen finns möjlighet att auskultera på valfri(a) klinik(er) under sammanlagt 6 dagar.

Tjänstgöringen inom slutenvård görs vid Länssjukhuset i Östersund och allmänmedicindelen inom någon av basenheterna i länet. Möjlighet finns till tjänstgöring antingen i centrala Östersund eller vid någon av våra hälsocentraler i glesbygden upp till 25 mil från staden.

Du utvecklar dina kliniska färdigheter som läkare genom att möta många patienter. Din tjänstgöring börjar inom opererande specialiteter. Efter handledd tjänstgöring på akuten kommer du att ha självständiga nattjourspass på kirurg- och ortopedklinikerna. Det är viktigt att du är beredd och känner dig trygg med att ställas inför den uppgiften om du söker AT-tjänstgöring inom vår region. Det finns tillgängliga bakjourer som stöttar. Du kommer även att ha självständiga nattjourspass på psykiatrikliniken senare under tjänstgöringen.

Vi lägger stor vikt på regelbunden utvärdering och återkoppling både under och i slutet på placeringen.

AT med primärvårdsinriktning: Du som har ett stort intresse för primärvården kan om du erbjuds en AT-plats hos oss anmäla intresse för denna inriktning. Förutom dina ordinarie huvudhandledare/mentorer erbjuds du en ST-läkare i allmänmedicin som mentor under hela AT-tiden. Du och din mentor bestämmer tillsammans hur ni ska hålla kontakten. I tillägg träffas mentorsgruppen som består av de AT-läkare som har AT med primärvårdsinriktning och deras mentorer 2-3 ggr per termin för t.ex. gemensam förlängd lunch. Du deltar i primärvårdens fortbildningsdagar cirka 5 ggr per år, ST-seminarium, nationell ST-konferens för allmänmedicin mm tillsammans med din mentor. Normalt finns 1-2 platser tillgängliga per AT-tillsättning.

AT-block
Våra AT-block annonseras på vår hemsida och i AT-guider på webben. Annonsen publiceras ca 3 veckor före sista ansökningsdatum.

Vi tillsätter 24 AT-block per år (21 mån) med tillträde 2020:

24 februari (block nr 1 - 6) 
25 maj (block nr 7 - 12)
31 augusti (block nr 13 - 18)
30 november (block nr 19 - 24)

Ansökan

Din ansökan ska vara fullständig med personligt brev och cv. Minst två referenspersoner uppges, varav en ska vara nuvarande chef. Bestyrkta kopior på de handlingar du vill åberopa tas med till intervjun.

Vi vill att du motiverar varför du söker AT i Region Jämtland Härjedalen.

Din ansökan ska vara inkommen senast onsdag vecka 10 för AT-start under hösten och onsdag vecka 40 för AT-start under våren.

Vi tillämpar e-rekrytering. Klicka här för annons och ansökan:

AT-läkare till Region Jämtland Härjedalen

Kvalifikationer

Läkarexamen vid AT-start.

Sökande med utländsk läkarexamen ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket.
Se Socialstyrelsens webbplats, www.socialstyrelsen.se

Meriter som beaktas: Utbildning, arbetslivserfarenhet, forskarmeriter, personlig profil samt bedömning om långsiktig rekrytering, dvs den sökandes intresse av att arbeta kvar i regionen efter erhållen legitimation, tas med i en helhetsbedömning.

Lön
Individuell lönesättning enligt AT-modell vid start, baslön för år 2019 är 32 400 kr. Fast påslag efter 12, 24 och 36 månaders anställning som AT-läkare. I övrigt anställningsvillkor enligt gällande avtal.

Övrigt
Som medarbetare har du tillgång till en träningslokal/gym på sjukhuset. Vår personalförening lockar med många erbjudanden och härliga aktiviteter.

AT-spex sätts upp varje år av AT-läkarna.

Vår målsättning är att rekrytera läkare utifrån ett långsiktigt kompetensförsörjningsperspektiv, dvs att Region Jämtland Härjedalen ska klara sin specialistläkarförsörjning i framtiden.

Forskar-AT: Upp till fyra forskar-AT-tjänster tillsätts inom den norra sjukvårdsregionen efter bedömning av kompetens och forskningsprogram. Du söker forskar-AT via Region Västerbotten, http://www.regionvasterbotten.se/. Du ombeds då ange önskemål om vid vilket sjukhus i norra sjukvårdsregionen som du vill göra din kliniska tjänstgöring och du är välkommen att önska att göra placeringarna vid Östersunds sjukhus.

Region Jämtland Härjedalen medverkar vid anskaffandet av bostad.

Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214