Stöd till barn, unga och elever med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning - vem ansvarar för vad?

Nytt datum 10 maj 2019. Det finns platser kvar om det är någon som glömt att anmäla sig.

Beskrivning:

Enligt Socialstyrelsen har psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år ökat med över 100 % på tio år. Problematiken har även uppmärksammats av regeringen. Samtidigt finns barn som har särskilda stödbehov på grund av t.ex. neuropsykistrisk eller annan funktionsnedsättning. De problem som uppmärksammats med att ge barn och elever ett behövligt stöd handlar många gånger om en otillräcklig kunskap om vem som ansvarar för vad och kvalitativa brister i det stöd som erbjuds samt att samarbetet mellan socialtjänsten, LSS, skolan och landstinget forsatt behöver utvecklas.

Under denna dag ges en grundlig genomgång av författningsregleringen och vem som ansvarar för vad. Särskilt kommer att tas upp vad som gäller i komplicerade ärenden vid brister i hemmiljön eller i föräldraförmågan, vid svårigheter i skolsituationen eller frånvaro från skolan samt vid särskilda stödbehov på grund av funktionsnedsättningar hos barnet. En annan fråga som tas upp är vad som gäller vid placeringar utanför föräldrahemmet och vid skolgång på annan ort.

Därtill kommer bl.a. tas upp möjligheterna till och erfarenheterna av former för samverkan mellan huvudmännen och internt mellan olika verksamheter såsom IFO och LSS.

Målgrupp: Kursen riktar sig till socialnämnd och utbildningsnämnd eller motsvarande, chefer, arbetsledare, socialsekreterare inom IFO barn och ungdom, biståndshandläggare, LSS-handläggare, rektorer och skolledare, personal inom skolan och elevhälsan samt andra intresserade verksamma inom kommuner och landsting.

Föreläsare: Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB. Jonas är jur. kand. och diplomerad omvärldsanalytiker med inriktning på offentlig sektor, och har bred erfarenhet av kommunal förvaltning, bl.a. från arbete inom socialtjänsen. Han har mångårig erfarenhet som biträdande domare vid förvaltningsdomstol, som jurist vid Stockholms läns landsting och som förbundsjurist vid Svenska Kommunförbundets/SKL. Jonas har medverkat i en av justitiedepartementets refernsgrupper vid utarbetandet av Sveriges nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter. Han har också skrivit flera publikationer inom det kommunalrättsliga området och är en av författarna till boken "Kommunallagen - Kommentarer och praxis".

 Programpunkter

 • Författningsregleringen och ansvaret för de olika huvudmännen enligt socialtjänstlagen, LSS, skollagen samt hälso- och sjukvårdslagen.
 • Individ- och familjeomsorgens uppgifter att svara för stöd och skydd till barn och unga.
 • Den kommunala funktionshindersomsorgens ansvar för omvårdnad, bistånd samt stöd och service.
 • Landstingets uppgift att svara för behandling, rehabilitering, råd och stöd samt psykiatriska insatser.
 • Skolans uppgift att svar för utbildning, extra anpassningar och särskilt stöd samt elevhälsoinsatser.
 • Förskolans och fritidsverksamhetens ansvar och uppgifter enligt skollagen.
 • Gemensamma utgångspunkter för samtliga verksamheter – hänsyn till barns bästa, normaliseringsprincipen och föräldraansvaret enligt föräldrabalken.
 • Anledningar till gränsdragningsproblem och att barn, unga, elever och deras familjer inte får behövligt stöd - okunskap om regelverket, bristande kvalitet i form av avsaknad av tillräckliga resurser eller brist på lämpliga insatser samt brister i handläggning och samverkan.
 • Juridiska principer för att avgöra vilken lag som ska tillämpas och vilken eller vilka verksamheter som har ansvaret för att tillgodose barns och ungas behov.
 • Ansvarsfördelningen i komplicerade ärenden, t.ex. när det finns brister i hemmiljön eller i föräldraförmågan och svårigheter i skolsituationen eller frånvaro från skolan samt funktionsnedsättning hos barnet eller ungdomen.
 • Särskilt om vad som gäller vid placeringar av barn och ungdomar utanför föräldrahemmet och vid skolgång på annan ort än hemorten.
 • Praxis från främst HFD och kammarrätterna gällande ansvarsfördelningen samt vägledande rekommendationer från bl.a. Socialstyrelsen och Skolverket i gränsdragningsfrågor.
 • Ansvaret för samarbete och samverkan när insatser behövs från flera verksamheter.
 • Erfarenheter av olika former för samverkan som samordnad handläggning och myndighetsutövning m.m.
 • Handläggnings- och dokumentationsfrågor samt sekretessfrågor och möjligheter till informationsöverföring.
 • Gemensam diskussion och svar på uppkomna frågor.

Tid och plats: 11 mars 2019 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 4 februari 2019 och är därefter bindande

Kostnad: 2190 kr exklusive moms

Kaffe för- och eftermiddag ingår

Anmälan
Det finns 14 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 25 april klockan 23.30.
Personuppgifter:
Personuppgifter:Hjälpmedelsbehov, kostval, allergier, etc.
Faktureringsadress
Faktureringsadress

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214