Missbruk och psykisk ohälsa

Beskrivning:

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården – vem ansvarar för vad och vilket ansvar har kommunen och regionen tillsammans?

Programpunkter

 • Författningsregleringen och ansvaret för de olika huvudmännen enligt socialtjänstlagen, LSS, skollagen samt hälso- och sjukvårdslagen.
 • Individ- och familjeomsorgens uppgifter att svara för hjälp och stöd att komma ifrån missbruk samt skyldigheten att svara för skydd vid allvarligt missbruk (LVM)
 • Den kommunala funktionshinderomsorgens ansvar för omvårdnad och bistånd samt stöd och service för personer med psykisk funktionsnedsättning.
 • Regionens uppgifter att svar för undersökning, utredning, behandling, rehabilitering, habilitering samt psykiatriska insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.
 • Regionens ansvar enligt de psykiatriska tvångsvårdslagarna (LPT och LRV)
 • Hur hantera tvångsvården enligt LPT och LRV i relation till frivilligheten vid samtidiga insatser från socialtjänsten och LSS?
 • Gemensamma utgångspunkter för kommunen och regionen – enskildas självbestämmanderätt och integritet, helhetssyn och samverkansansvar m.m.
 • Anledningar till gränsdragningsproblem och att personer med missbruk och psykisk ohälsa inte får behövligt stöd – okunskap om regelverk, bristande kvalitet i form av avsaknad av tillräckliga resurser eller brist på lämpliga insatser samt brister i handläggning och samverkan.
 • Juridiska principer för att avgöra vilken lag som ska tillämpas och vilken eller vilka verksamheter som har ansvaret för att tillgodose enskildas behov.
 • Ansvarsfördelning i komplicerade ärenden – sammansatt medicinsk/psykiatrisk/social problematik, bostadslöshet och samsjuklighet m.m.
 • Vad gäller vid svåra psykiska störningar och sjukdomstillstånd och samtidig förekomst av missbruk och beroende – vem ansvarar egentligen för vården av den enskilde enligt lagstiftningen?
 • Särskilt om vad som gäller vid placeringar av personer med missbruk och psykisk ohälsa- t.ex. vid placeringar på HVB.
 • Särskilt om samverkan och ansvar vid eller inför utskrivning – tillämpning av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård.
 • Särskilt om ansvaret vid permissioner från sluten vård enligt HSL, LPT och LRV – vem ansvarar för vad i sådana situationer?
 • Domstolspraxis från främst HFD och kammarrätterna gällande ansvarsfördelningen samt vägledande rekommendationer från bl.a. Socialstyrelsen i gränsdragningsfrågor.
 • Ansvaret för samarbete och samverkan när insatser behövs från flera verksamheter.
 • Handläggnings- och dokumentationsfrågor samt sekretessfrågor och möjligheter till informationsöverföring.
 • Gemensam diskussion och svar på uppkomna frågor.

Målgrupp: Socialnämnd eller motsvarande, socialsekreterare vuxen och beroende (IFO), biståndshandläggare inom socialpsykiatri eller kommunal stödverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, regionens hälso- och sjukvård och psykiatri samt andra verksamma i kommun eller region och som svarar för insatser, stöd, service, vård och behandling till personer med psykisk ohälsa.

Föreläsare: Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

Jonas är jur.kand. och diplomerad omvärldsanalytiker med inriktning på offentlig sektor, och har bred erfarenhet av kommunal förvaltning, bl.a. från arbete inom socialtjänsten.

Han har mångårig erfarenhet som biträdande domare vid förvaltningsdomstol, som jurist vid Stockholms läns landsting och som förbundsjurist vid Svenska Kommunförbundets/SKL. Jonas har medverkat i en av justitiedepartementets referensgrupper vid utarbetandet av Sveriges nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter.

Han har också skrivit flera publikationer inom det kommunalrättsliga området och är en av författarna till boken ”Kommunallagen – Kommentarer och praxis”.

Tid och plats: 15 april 2019 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 8 mars 2018 och är därefter bindande

Kostnad: 2190 kr exklusive moms. Kaffe för- och eftermiddag ingår

Anmälan
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 mars klockan 23.30.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214