Dokumentation för utförare inom socialtjänsten

Beskrivning: Dokumentation är en central uppgift inom socialtjänsten, både under myndighetsutövning och i samband med genomförandet av insatser. Tillräckligt och korrekt dokumentation är en av förutsättningarna för god kvalitet.

De rådande föreskrifterna om dokumentation (SOSFS 2014:5) trädde i kraft den 1 januari 2015 och omfattar verksamheter som bedrivs enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Föreskrifterna ställer generellt tydligare krav på socialtjänsten gällande dokumentationen, under såväl utredning som vid planering, genomförande och uppföljning av insatser. Det ska bl.a. finnas tydligt formulerade uppdrag från nämnd till utförare. Skyldigheten för utförare att dokumentera uppföljningsåtgärder och resultat har skärpts, liksom skyldigheten att dokumentera de enskildas delaktighet i processen.

 

Denna dag innehåller en grundlig genomgång av regelverket från att ett ärende inleds till att genomförandet av en insats avslutas. Tyngdpunkten ligger på utförarnas del av processen, men även handläggning och rättssäkerhetsregler berörs för att ge en helhetsbild och sätta utförarnas arbete i sitt sammanhang.

Innehåll: Övergripande om syftet med dokumentation kopplat till god kvalitet.

Kort om beslutsprocess och myndighetsutövning:

  • Ansökningar/anmälningar, skydds- och förhandsbedömningar
  • Utredningsarbetet
  • Formalia gällande beslut m.m.

Planering av vård

  • vårdplan
  • uppdrag från utredare till utförare
  • genomförandeplan
  • målformulering

Dokumentation under genomförandet:

  • jounalföring m.m.
  • uppföljning
  • att avsluta en insats

Tid och plats: 23 maj 2019 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 12 april 2019 och är därefter bindande

Kostnad: 3480 kr exkl.moms. Vid 14 anmälda 2550 kr exkl.moms,

Kaffe för- och eftermiddag ingår

Anmälan
Kontakta Kurs och konferens på zol@regionjh.se om anmälningstiden har passerat

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214