Arbetsrätt för skolledare

Beskrivning:

 Av skollagen följer att det pedagogiska arbetet vid en skolenhet respektive förskoleenhet ska ledas och samordnas av en rektor eller en förskolechef. Dessa ska också särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Han eller hon beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn och förskolechefen fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i skollag eller andra författningar. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet tydliggörs att rektor och förskolechef som pedagogisk ledare och chef för lärare, förskollärare och övrig personal i skolan, har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen. I skollag, skolförordningar och läroplaner finns ingen närmare beskrivning av begreppet pedagogisk ledare och chef. Klart är dock att det som chef och arbetsledare inte bara krävs att vara väl bevandrad i skollagen och utan också den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till förvaltningschef, skolchef, rektor, förskolechef, HR-personer och fackliga företrädare.

Upplägg

Upplägget baseras på Casemetodik vilket innebär att de teoretiska genomgångarna varvas med diskussioner kring praktikfall-domstolsavgöranden/Case.

Utbildare: Anderz Andersson, Umeå universitet, arbetsrättsjurist. Medförfattare till boken ”Kommunal arbetsrätt”.

Innehåll

Introduktion

 • Arbetsrättens plats i den kommunala organisationen
  • Skollag
  • Förvaltningslag
  • Kommunallag
 • Förhållandet lag, HÖK 18 och AB 1

Förhållandet mellan lagarna och tillämpligt kollektivavtal

 • Anställning och anställningsformer enligt skollagen
 • Anställningsformer enlig lag om anställningsskydd
 • Anställningsformer enligt kollektivavtal HÖK 18 och AB14

Under anställning

 • Skyldigheter/rättigheter – allmänna åliggande
 • Bisysslor
 • Tjänstefel

Arbetsmiljöregler

 • Arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter
  • Arbetsgivare
  • Förvaltningschef/skolchef
  • Rektor/förskolechef
  • Lärare förskollärare
  • Elever medverkan i arbetsmiljöarbetet

Anställnings upphörande med mera

 • Uppsägning pga. arbetsbrist och turordning
 • Skollagen regler om varning och indragen legitimation
 • Lärarnas ansvarsnämnd
 • Avstängning m.m. och disciplinpåföljd enligt AB
 • Omplacering, uppsägning och avsked enligt lag om anställningsskydd

Kursdokumentation

Arbetsrätt för skolledare

Författare: Anderz Andersson & Staffan Ingmansson

Under vilka förutsättningar får en icke-legitimerad lärare anställas? Vem har arbetsmiljöansvaret i kemisalen? Kan en förskollärare tvingas att arbeta på en annan förskoleenhet under sommaren?

Denna bok vänder sig till skolchefer, rektorer, förskolechefer och andra med ledande befattningar inom skolan. Den tar sin utgångspunkt i den arbetsrättsliga lagstiftningen och de centrala kollektivavtalen på området

Boken kan köpas för 100 kr vid kurstillfället. Ute i handeln är priset 340 kr.

Tid och plats: 8 april 2019 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 8 mars 2019 och är därefter bindande

Kostnad: 1 800 kr exklusive moms.

Kaffe för- och eftermiddag ingår

Anmälan
Det finns 28 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 29 mars klockan 23.30.
Personuppgifter:
Personuppgifter:


Lägg till deltagare * (obligatorisk)
Om du som anmäler ska närvara själv måste ditt namn skrivas in igen här nedan
Deltagare

Allergier, Hjälpmedelsbehov etc.
Faktureringsadress
Faktureringsadress

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214