I AM SAHA - Internet-based assessment of mental health for refugees

Internetbaserad kartläggning av psykisk hälsa bland flyktingar

Mittuniversitetet genomför tillsammans med Kompetensteamet för Migrationshälsa nu en internetbaserad enkätstudie kring förekomst av psykisk ohälsa bland personer med flyktingbakgrund boende i Region Jämtland-Härjedalen.

Syftet är att få en aktuell bild av den psykiska hälsan i gruppen samt att utveckla och utvärdera e-hälsoverktyg för personer med flyktingbakgrund.

Enkäten finns på arabiska, dari, farsi, engelska och svenska och är helt anonym. Vi vänder oss till personer som är 15 år eller äldre.

Enkäten finns tillgänglig via länkarna nedan, på Mittuniversitets och Region Jämtland-Härjedalens hemsida samt via sociala medier.

Varje svar gör stor skillnad!

Länkar till enkäten på:

Svenska

Arabiska

Farsi

Dari

Engelska

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se