Bas-ALF

ALF-medlen är avsedda för sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. Forskningsmedlen ska stödja klinisk forskning av hög kvalitet med tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjukvården och/eller tandvården samt högkvalitativ translationell forskning med tydlig klinisk relevans. (Nationella ALF-avtalet 7 §; regionala samverkansavtalet 24 §).

För behörighetskriterier, användningsområde, granskning, bedömningskriterier samt övrig information hänvisar vi till researchweb: www.researchweb.org/is/jll

 

Datum

Viktig information om utlysning av bas-ALF. På grund av att ALF-kommittén inte har tagit slutgiltigt beslut gällande behörighetsregler för att söka bas-ALF tvingas vi flytta fram utlysningen av bas-ALF-medel. ALF-kommittén kommer att vid möte 2017-08-29 fastställa nya behörighetsregler. Så fort vi får ta del av detta beslut kommer vi utlysa bas-ALF. Vi kommer korrigera sista ansökningsdatum utifrån när vi kan utlysa bas-ALF.

Alla som tidigare har varit behörig till att söka bas-ALF kommer även i fortsättningen vara behörig (enlig vår bedömning), beslutet rör en utökning av behörighet.

Vi ber om ursäkt för eventuella problem som denna fördröjning av bas-ALF-utlysning kan komma att innebära

OBS!

Utlysningen av FoU-medel (projektmedel, forskartjänst samt post doc tjänst) och Syskonen Perssons fond påverkas INTE av förändringar gällande bas-ALF. FoU-medel och Syskonen Perssons fond utlyses i enighet med tidigare information, ansökningen öppnar 7 juli med sista ansökningsdatum 15 september.

Ansökan

Detaljerade anvisningar och ansökningsformulär återfinns  via researchweb: www.researchweb.org/is/jll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214