Avtal och övenskommelser

SIP

Samordnad individuell plan
Samverkansdokument mellan regionen och kommunerna i Jämtlands län avseende gemensam individuell planering mellan regionens hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Detta samverkansdokument är framtaget av SVOM. Det grundar sig på nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL) och i socialtjänstlagen (2001:453,SoL) som :äller from 1 januari 2010, (regeringens proposition 2008/09:193) samt lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutenvård.