Mätning basala hygienrutiner och klädregler - BHK

Personal inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg behöver tillämpa basala hygienrutiner i sitt arbete. Det är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning.
Basal hygien omfattar handhygien samt användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder.

Den 4/2 2021 tog Hälso- och Sjukvårdsledningen beslut om att Region Jämtland Härjedalen utöver att delta i nationell mätning av PPM BHK via SKR, som gällt sedan tidigare, även ska mäta kvartalsvis i egen regi. Tillsammans med den nationella blir det 4ggr/år.

Mätningar ska göras av alla avdelningar/mottagningar/hälsocentraler som har patientnära kontakter och som ska följa basala hygienrutiner (Tandvården mäter i egen regi).

Tillvägagång

  1. Vårdhygien (VH) sänder påminnelse till EC inför mätning.
  2. EC utser någon/några som utför mätningen, viktigt att dessa läser på och känner till basala hygienrutiner och vad som gäller.
  3. Protokoll fylls i och registreras enligt instruktion nedan.
  4. VH sammanställer det regionövergripande resultatet och mailar resultatet till divisionscheferna som vidarebefordrar till EC.
  5. Varje avdelning ser över och sammanställer sitt eget resultat, detta presenteras kontinuerligt för alla medarbetare.
  6. Varje avdelning gör en strategi, utifrån resultat, för förbättringsåtgärder. Kontakta VH vid behov.

Mätningstillfällen 2022

Mars (nationell mätning)
Juni
September
December

PPM-BHK Instruktioner Pdf, 244.7 kB.

PPM-BHK protokoll Pdf, 203.8 kB.

Rutin Punktprevalens-mätning (PPM BHK) Region J/H Pdf, 195.4 kB.

Kontaktperson BHK - mätningar:
Carina Hansson  Tfn: 063-15 33 18

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se