Resursenheten för vuxenhabilitering

Resursenheten för vuxenhabilitering arbetar med habili­te­ring på specialistnivå för vuxna (18 år och uppåt) som är i behov av habiliteringsinsatser på grund av medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Målet är att allsidigt främja utveckling av bästa möjliga funktionsförmåga, aktivitet och delaktighet, samt psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande hos den enskilde individen.

Ett komplement

Resursenheten för vuxenhabiliterings åtgärder är ett komplement till det stöd som personer med funktionsnedsättningar får från kommuner, primärvård och övrig hälso- och sjukvård. Många åtgärder kommer också att ges i samverkan med dessa. Insatserna vid Resursenheten för vuxenhabilitering är tidsbegränsade och ges efter remiss.

Remiss

Remisser kan skrivas av personer som ansvarar för habilitering på basnivå i kommun och primärvård. Remissmall för utskrift finns här. För den som har tillgång till COSMIC skickas remissen den vägen, men remissmallen kan med fördel användas som grund vid utformandet av remissen. Det går också att göra en Egen vårdbegäran via 1177-Vårdguiden.

Behov av habiliteringsinsatser

Resursenheten för vuxenhabilitering finns till för den som har specifika och/eller sammansatta behov av fördjupade och samordnade insatser. Det som avgör vilka vuxna (>18 år) som ska ha tillgång till vuxenhabilitering är behovet av ett specialiserat tvärprofessionellt arbetssätt. Funktionsnedsättningens svårighetsgrad och dess inverkan på vardagsfunktionen är avgörande för behovet av habiliteringsåtgärder. Insatserna kan vara utredande och/eller behandlande. De kommer att kunna ges genom individuella kontakter, i grupp, genom utbildningar och konsultationer.

Insatserna kan

  • beröra funktionsnedsättningar av psykiska funktioner (t ex orientering, sömn, uppmärksamhet, minne, emotioner), smärta, röst och tal, blåsa och tarm, ledrörlighet eller muskeltonus.
  • handla om nedsatt aktivitet och delaktighet som att lära och tillämpa kunskap, utföra uppgifter, kommunikation, förflyttning, sitta, använda arm och hand, personlig vård, äta, dagliga sysslor i hemmet eller mellanmänskliga relationer.
  • röra bedömning av funktionsnedsättningens inverkan på arbetsförmåga, studier och att hantera ekonomi.
  • handla om information, utbildning, konsultation, överföring och samordning.

Insatser ges av arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast och/eller sjuksköterska/uroterapeut. Vid behov ges även insatser i samverkan med annan hälso- och sjukvårdspersonal.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214