Hälsofrämjande insatser

Lokala/ integrationsfrämjande insatser som är viktiga för hälsan, mer info på respektive kommunlänk.

Från hösten 2017 t.o.m. sista december 2019 har Rädda Barnen tillsammans med Region Jämtland Härjedalen i liten skala testat och utvecklat en verksamhet med Hälsoguider. En Hälsoguide är en person som möter asylsökande och nyanlända i grupp på deras modersmål, med styrkan av sin språkliga och kulturella kompetens. Hälsoguiden jobbar främjande med att vägleda målgruppen till en god hälsa via kunskap och dialog, där fokus ligger på stärkt egenmakt. Hälsoguiden ger inte egna hälsoråd och är inte legitimerad sjukvårdspersonal. Hälsoguideuppdraget har i grunden varit ideellt men med viss arvodering.

Hälsoguiderna har utbildats utifrån en manual med olika teman som ni kan ta del av här. Manualen har legat till grund för de hälsoträffar som Hälsoguiderna genomfört, där varje Hälsoguide har haft en egen pärm med materialet. Vi har kontinuerligt uppdaterat manualen men har inte möjlighet att fortsätta göra det.

Patientmaterial: Boka en hälsoguide Pdf, 335.6 kB.

Då manualen måste lokalanpassas för att fungera rekommenderar vi dig som vill göra något liknande att kontakta hälso- och sjukvården och/eller Rädda Barnen i din region. Vi rekommenderar också att använda aktuella informationsfoldrar och broschyrer på modersmål samt kompletterande bildmaterial. Hälsoguiden bör ges stöd i att leda en grupp och att göra manualen till ”sin egen”.

Region Jämtland Härjedalen och Rädda Barnen har haft olika roller i arbetet. Regionen har medverkat genom sitt kompetensteam för migrationshälsa. Kompetensteamets roll har varit att ta fram ett kvalitetssäkrat utbildningsmaterial, genomföra utbildningar av hälsoguider samt att stötta Hälsoguider utifrån behov och kontinuerligt utveckla verksamheten i nära samverkan med Rädda Barnen. Rädda Barnen har varit projektägare och ansvarat för genomförandet av projektets olika delar, samt utbildningsinsatser med teman som Tryggare tillsammans och Föräldraskap.

Verksamheten med Hälsoguider finansierades 2017–2018 av Länsstyrelsen i Jämtlands län och 2018–2019 av Folkhälsomyndigheten. År 2021 är hälsoguidsarbetet en del av Antistigmaprojektet som financieras av Folkhälsomyndigheten.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se