Nationella folkhälsomål och målområden

Folkhälsomål

Det folkhälsopolitiska ramverket (länk till Tema folkhälsa) består av ett övergripande, nationellt folkhälsopolitiskt mål och åtta målområden. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Målet är att folkhälsopolitiken ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor och har till uppgift att ta fram och sprida vetenskapligt grundad kunskap som främjar hälsa och förebygger sjukdomar och skador.

Sveriges kommuner och landsting (SKR)
SKR stödjer kommunernas och landstingens hälsofrämjande och förebyggande arbete inom folkhälsa.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se