Folkhälsoaktörer i Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelserna är en viktig aktör i folkhälsoarbetet på regional nivå. De har i uppdrag att verka för att det av riksdagen fastställda nationella folkhälsomålet uppnås inom Länsstyrelsens arbete med bl.a. förebygga mäns våld mot kvinnor, samordna länets föräldraskapstöd, jämställdhet, brottsförebyggande arbete, integration samt ANDT-förebyggande arbete.

Folkhälsoarbete i länets kommuner
Kommunerna är folkhälsoarbetets nyckelaktörer de ansvarar för flera verksamheter som är viktiga ur folkhälsosynpunkt. De ansvarar för verksamheter som påverkar viktiga bestämningsfaktorer för hälsa t.ex. skola och barnomsorg, fysisk planering och bostadsförsörjning, vatten och avlopp, hälso- och miljöskydd, vård- och omsorgsverk-samheter för äldre och personer med funktionsnedsättning samt räddningstjänst.

Ideella organisationer
Den ideella sektorn är till sin karaktär uppbyggd av principer som i sig främjar hälsan. Människor deltar fritt och frivilligt och på demokratiska vägar bygger man upp en verksamhet där människor möts och delar gemensamma intressen. Delaktighet och inflytande i samhället tillhör de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsoarbetet.


 

 

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se