Folkhälsa i Jämtlands län

Region Jämtland Härjedalen har gemensamt med länets åtta kommuner tagit fram en länsgemensam Folkhälsopolicy 2020-2024 Pdf, 1.6 MB.. Policyn är ett vägledande dokument för folkhälsoarbetet i Jämtlands län. Visionen är ”Hälsa på lika villkor för hela befolkningen för en hållbar utveckling i Jämtlands län”. Folkhälsopolicyn beskriver också hur vi i vårt län vill arbeta och samverka för en bättre hälsa. Samtliga fullmäktigeförsamlingar har gemensamt antagit vår folkhälsopolicy. Detta skapar en stark plattform och bas på vilket vi kan bygga vår samverkan. Samverkan sker igenom det nätverk av politiker och tjänstemän som arbetar aktivt med att göra folkhälsopolicyn verklig – Folkhälso Z.

I policyn har länets politiker enats om fyra viktiga insatsområden där bästa möjliga effekt kan förväntas efter genomförda utvecklingsinsatser;

  Trygga uppväxtvillkor
  Utbildning och arbete
  Hälsofrämjande miljö
  Delaktighet och inflytande


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se