Utvecklingsuppdrag Primärvården

Utvecklingsuppdrag höst 2022-våren 2023

Härmed utlyses medel för utvecklingsarbete och metodutveckling inom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete och folkhälsa.Perioden för utvecklingsuppdragen sträcker sig från hösten 2022 till och våren 2023.

Syftet med utvecklingsuppdragen är att skapa utrymme för utveckling av metoder inom det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet, samt sprida information och kunskap om dess effekter. Detta tillsammans ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för patienter med ohälsosamma levnadsvanor att förändra sina levnadsvanor.

Fokusområden inför 2022–2023

· Digitala åtgärder (Digital behandling av ohälsosamma levnadsvanor)

· Främja barn och ungdomars normalvikt

· Spel om pengar

Har ni förslag på ytterligare hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande utvecklingsarbete som inte inkluderas i årets fokusområden, är ni välkommen att skicka den till folkhälsoenheten.

Hur ni går tillväga?
Fyll i ansöks handlingen här … Word, 43.6 kB.
Skickas in till Folkhälsoenheten via thomas.2.andersson@regionjh.se

Ansökan ska vara Folkhälsoenheten tillhanda senast 10:e juni 2022. Därefter kommer projektgruppen att tillsammans med er diskutera projektets genomförandeplan.

Vem kan söka?
Alla hälsocentraler i Jämtlands län. Hälsocentraler kan själva eller i samverkan med andra HC genomföra ett utvecklingsuppdrag. Upp till 1.1 miljoner kronor finns avsatta, max 185 000 kronor per godkänd ansökan. Beslut om fördelning av utvecklingsmedel fattas av Folkhälsoenheten. En kontaktperson från

Folkhälsoenheten kommer att utses för respektive godkänt projekt.

Utbetalning av projektmedel

Projektmedlen kommer att betalas ut vid två tillfällen. Halva beloppet betalas ut när handlingsplan är klar och att arbetet har påbörjats. Resterande belopp utbetalas i samråd med kontaktperson, dock tidigast vid årsskiftet 2022–2023.

Erfarenheter av ditt/ert arbete kommer du/ni att få delge era kollegor ute i primärvården vid ett senare tillfälle.

Stöd och utbildningsinsatser finns att få via Folkhälsoenheten under arbetets gång.

Välkommen med er ansökan!

Beställarenheten och Folkhälsoenheten