Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en av hälsans bestämningsfaktorer som har betydelse för varje människas självkänsla, nära relationer och välbefinnande oavsett ålder, funktionsförmåga, kön, könsidentitet eller könsuttryck. Det är en självklar del av människors allmänna hälsa. Alla människor har rätt till en trygg och säker sexualitet fri från alla former av diskriminering, hot, tvång och våld.


Region Jämtland Härjedalen arbetar främjande och förebyggande inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i samverkan med både interna och externa aktörer.

Övergripande Handlingsplan för Region Jämtland Härjedalen gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 2017-2021 Pdf, 545.1 kB.

Vad är SRHR?

Sexuell och reproduktiv hälsa innebär fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion. Det är alltså inte bara avsaknad av sjukdom, dysfunktion eller skada.

Alla har rätt att fatta beslut om sina egna kroppar och ha tillgång till hälso- och sjukvård och andra hälsofrämjande insatser. För att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa krävs att alla har rätt att:

  • respekteras i sin kroppsliga integritet, sitt privatliv och sitt personliga självbestämmande
  • fritt få definiera sin egen sexualitet, inklusive sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck
  • avgöra om och när en vill vara sexuellt aktiv
  • välja sina sexualpartners
  • ha säkra och njutbara sexuella upplevelser
  • välja om, när och med vem äktenskap ska ingås
  • avgöra om, när och hur en vill ha barn och hur många barn en vill ha
  • under hela livet ha tillgång till information, resurser, tjänster och det stöd som krävs för att uppnå det ovanstående, utan risk för diskriminering, tvång, utnyttjade och våld.
(Guttmacher-Lancet-kommissionens definition av SRHR)


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se