Hbtqi- och mångfaldsdiplomering

Som ett led i Region Jämtland Härjedalens värdegrundsarbete erbjuder Folkhälsoenheten Hbtqi- och mångfaldsdiplomering till regionens verksamheter. För att bland annat förebygga stigma rörande psykisk ohälsa och suicid.

Hbtqi- och mångfaldsdiplomeringen är starten på ett strukturerat och långsiktigt arbete kring hbtqi, normer och jämlikhet. Genom ökad kunskap och medvetenhet ska verksamheten utveckla ett normmedvetet och inkluderande förhållningssätt som ska bidra till en god arbetsmiljö för regionens anställda, ett professionellt bemötande av patienter och andra besökare samt till en jämlik vård för länets befolkning.

Utbildningen pågår under cirka sex månader och består av fysiska utbildningsträffar samt en verksamhetsgemensam utvecklingsuppgift mellan utbildningsträffarna. Utvecklingsarbetet ska utmynna i en handlingsplan där verksamheten beskriver hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.
Läs mer om diplomeringen i dokumentet i högerspalten.

Fram tills idag (februari 2023) har 13 verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen och en kommun genomgått diplomerings- eller certifieringsutbildning.

Hbtq-certifierade verksamheter (via RFSL):
- Ungdomsmottagningen
- Könsidentitetsmottagningen

Hbtqi- och mångfaldsdiplomerade verksamheter:
- Hud- och STI-mottagningen
- Kommunikationsavdelningen
- Forsknings- och utbildningsenheten
- Enhet Välfärd och klimat, Regional utveckling
- Vuxenhabiliteringen
- Medicinmottagningen
- Kirurgimottagningen
- Uroterapi- och bäckenbottenmottagningen
- Arbetsterapi- och sjukgymnastikenheten (opererande)

- Barn- och elevhälsan i Krokoms kommun

- Kommunala aktivitetsstödet (KAA) i Krokoms kommun

För mer information kontakta: Stina Åström, utbildare, tel: 063-14 76 17

 


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se