Antistigma psykisk hälsa suicid

Stigmatisering av personer med psykisk sjukdom har negativa konsekvenser för samhället i stort men också för den enskilda individen. Stigmatisering innebär att en grupp, som anses avvika från normerna och betraktas som mindre värda i samhället, pekas ut och förknippas med negativa stereotyper. Detta kan leda till ett sämre bemötande och diskriminering, till exempel i arbetslivet eller inom vården. Den som blir stigmatiserad känner ofta skam vilket kan leda till att hen döljer sina besvär eller inte söker hjälp.

Stigmatisering av personer med psykisk ohälsa beror ofta på okunskap och fördomar. Sociala strukturer och ojämlika maktförhållanden i samhället kan leda till att personer med psykisk ohälsa i många sammanhang felaktigt betraktas som mindre värda.
(Text från Folkhälsomyndighetens hemsida)

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns bra information kring stigma. Se här: Varför det är så viktigt att arbeta med stigma kopplat till psykisk ohälsa.

Region Jämtland Härjedalen är en av tre regioner ...
... i landet (tillsammans med Region Skåne och Region Jönköping) som ingår i Folkhälsomyndighetens uppdrag att under 2020-2021 stärka det främjande och förebyggande arbetet inom psykisk hälsa och suicid med särskilt fokus på att minska stigma på regional nivå. Detta är ett delprojekt inom ett myndighetens övergripande antistigmauppdrag inom området (2019-2021). Besök Folkhälsomyndighetenssida för att läsa mer om satsningen: Regionernas roll att minska stigmatisering kopplat till psykisk ohälsa.

Region Jämtland Härjedalens projekts övergripande mål är att minska stigmatiserade attityder och diskriminering kopplat till psykisk ohälsa och suicid i regionen samt att arbeta för att motverka självstigma genom aktiviteter riktat mot enskilda individer, personal, chefer och politiker.

Inom ramen för projektet finns en rad olika aktiviteter som mer eller mindre redan har startat igång. I projektet ska samtliga aktiviteter utvärderas och syftet med utvärderingen är att ta fram framtida angreppssätt kring att minska stigma och suicid, både regionalt samt nationellt. Som stöd kring utvärderingen finns en etablerad och kontinuerlig kontakt med Mittuniversitet. I projektets samtliga nivåer sker brukarmedverkan och brukarinflytande.

Aktiviteterna ärpå befolkningsinriktade, kunskapshöjande och verksamhetsutvecklande nivåer.

 


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se