Tobaksfri organisation

Region Jämtland Härjedalens grundläggande värdering.

Tobaksbruket utgör ett av de allvarligaste - och förebyggbara - hoten mot folkhälsan. För att uppfattas som trovärdigt ska regionen därför verka för tobaksfrihet. Policyn innebär en förändringsprocess fram mot en ovan beskriven vision.

En tydlig policy har, som del i regionens folkhälsoansvar, en begränsande effekt på länsbefolkningens tobaksvanor. Policyn ska därför harmoniera med den hos övriga aktörer i länet.

Policyn är en del av organisationens övergripande personalpolitiska policy avseende dels personalens roll som förebild för patienter, medarbetare och befolkning i stort, dels arbetsgivaransvaret för en hälsofrämjande personalvård.

Policyn är också en del i den utåtriktade hälso- och sjukvårdsverksamheten genom personalens kompetens att uppmärksamma tobaksbruket som sjukdomsalstrare och att ge råd och avvänjningsstöd.

Tobaksfrågan utgör ett viktigt pilotområde för regionens utarbetande av "hälsoprocesser".

LÄS MER . . .
Tobaksfritt landsting i Jämtlands län fram till 2010 (pdf, 25.2 kB)
Bakgrund och vision

En policy för folkhälsa i Jämtlands län (pdf, 5.3 kB)
Förtydligande till bakgrund och vision

Varför är snusning också ett problem? (pdf, 11.1 kB)
Kompletterande synpunkter till policyn

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se