Uppdrag Folkhälsoenheten

Sveriges mål för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Folkhälsoenheten har som uppgift att vara kunskaps- utbildnings- och utvecklingsstöd i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Att stödja såväl den egna organisationen som andra aktörer i Jämtlands län för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Arbetsområden: Levnadsvanor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, folkhälsorapportering, barn och ungas hälsa och migrationshälsa.

Film kommer inom kort.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se