Hälsosamtal i skolan

I Jämtlands län erbjuder skolsköterskorna barn och unga i förskoleklassen, årskurs 4, 7 och årskurs 1 gymnasiet ett hälsosamtal. Hälsosamtalet är en intervention och ett unikt tillfälle att få kunskap om hur eleverna mår och ser på sitt liv samt en möjlighet att få information om barns hälsa på gruppnivå.

Svaren på hälsofrågorna registreras av skolsköterskan i en databas. Genom de standardiserade hälsofrågorna är det möjligt att följa hälsoutvecklingen hos skolbarn på klass-, skol-, kommun- och länsnivå. Databasen ger goda förutsättningar att synliggöra utvecklingsområden vilket ger möjlighet att förbättra barns hälsa och livsvillkor i Jämtlands län.

Modellen med hälsofrågorna startades av landstinget Västernorrland i samarbete med skolsköterskor. Hälsofrågorna används idag i hela norra regionen; Västernorrland, Jämtland, Norrbotten och Västerbotten. Region Jämtland Härjedalen ansvarar för länets databas samt för utbildning och utveckling av hälsofrågorna.

Rapporter och faktablad

Skolelevers hälsa och levnadsvanor, faktablad skydds- och riskfaktorer, Hälsosamtalet i skolan Pdf, 508.8 kB.

Skolelevers hälsa och levnadsvanor länsrapport 2019-2020 Hälsosamtalet i skolan Pdf, 842.6 kB.

Skolelevers hälsa och levnadsvanor, faktablad läsår 2017-2018, Hälsosamtalet i skolan Pdf, 238.7 kB.

Skolelevers hälsa och levnadsvanor, länsrapport läsår 2015-2016, Hälsosamtalet i skolan Pdf, 751.8 kB.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se