Hälsa på lika villkor
– en undersökning om hälsa och levnadsvanor

2018 års undersökning visar:

Skillnaderna i hälsa ökar bland länets invånare

Personer med kort utbildning upplever generellt sämre hälsa än personer med lång utbildning. Det är en större andel män som upplever sin hälsa som god jämfört med kvinnor och det är fler unga än äldre som är stressade. Det är några av resultaten i folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, som presenteras idag. En positiv utveckling är att daglig rökning fortsätter att minska i länet.

Över tid har folkhälsan utvecklats positivt i Sverige, vilket visas bland annat genom ökad medellivslängd och förbättrad självskattad hälsa. Samtidigt syns ökade skillnader mellan olika grupper i samhället exempelvis utifrån ekonomiska förhållanden.
– I Sverige har vi ett nationellt mål om god och jämlik hälsa för alla och att minska hälsoklyftorna inom en generation. Det är därför problematiskt att vi nu ser att klyftorna ökar. All ohälsa är utöver individens lidande också kostsam för samhället, säger Hanna Viklund, folkhälsosamordnare, Region Jämtland Härjedalen.

Fler unga kvinnor upplever otrygghet utomhus
Fler upplever nedsatt psykiskt välbefinnande och stress
Den dagliga rökningen fortsätter minska
Utbildning och ekonomi påverkar våra levnadsvanor

Resultatfilm
Läs hela pressmeddelandet Pdf, 137.5 kB.
Läs hela länsrapporten Pdf, 674.4 kB.

Kommunrapporter
HLV Östersund 2018 Pdf, 686.5 kB.
HLV Härjedalen 2018 Pdf, 629.5 kB.
HLV Berg 2018 Pdf, 612.2 kB.
HLV Bräcke 2018 Pdf, 644.5 kB.
HLV Ragunda 2018 Pdf, 627 kB.
HLV Krokom 2018 Pdf, 622.4 kB.
HLV Strömsund 2018 Pdf, 622.3 kB.
HLV Åre 2018 Pdf, 620.2 kB.Om undersökningen Hälsa på lika villkor: Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en undersökning om befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syfte är att få en bild av hur befolkningen mår och kunna följa förändringar i hälsa över tid som ska ligga till grund som kunskaps- och beslutsunderlag. Våren 2018 besvarade 4595 personer i Jämtland Härjedalen enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 46 procent.

Har du funderingar på Hälsa på lika villkor? Under Frågor och svar hittar du de vanligaste frågorna med svar till. Om du ändå söker efter ett svar är du välkommen att maila in den till: hanna.viklund@regionjh.se


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se