Ansök om medfinansiering

Det går att ansöka om medfinansiering till regionala projekt eller projekt som växlar upp de regionala tillväxtmedlen med finansiering från exempelvis EU-program. Tänk på att medfinanseringen måste sökas i god tid. Ansökan ska hinna beredas innan den läggs fram för beslut.

Ta gärna kontakt med beredningshandläggaren redan i idéstadiet för en inledande dialog. Ansökan om medfinansering måste sedan komma in skriftligen (se ansökningsblankett). Vilka datum som gäller för inlämning av ansökan och mötesdatum för Regionala utvecklingsnämnden (RUN) där beslutet tas ser du i tabellen.

I de fall medfinanseringsbeloppet understiger 400 000 kronor har Biträdande regiondirektör möjlighet att ta beslut på delegation. I övrigt gäller samma rutiner för ansökan och beredning.

Blanketter för ansökan om medfinansiering

Skriv tabellbeskrivning här

Inlämningsdatum:

Beslutsdatum, Regionala utvecklingsnämnden:

(2017-08-22)

(2017-10-10)

2017-09-26

 2017-11-14

2017-10-31

2017-12-19

2017-12-12

2018-01-30

2018-01-02

2018-02-20


Målen för den regionala tillväxtpolitiken

De projekt som regionen medfinansierar ska syfta till att uppnå målen för den regionala tillväxtpolitiken. Därför är det viktigt att du i ansökan förklara hur projektet avser att göra det.

Läs de regionala strategierna

Det regionala tillväxtprogrammet specificeras vilka insatsområden som är prioriterade.

Läs Regionalt tillväxtprogram för Jämtlands länPDF (dokument under grafisk omarbetning)

Ansökan om medfinansiering till EU-program

Region Jämtland Härjedalen kan medfinansiera projekt inom det regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland. Vi ser gärna en tidig dialog kring din ansökan om medfinansering.

Läs mer om utlysningen på Tillväxtverkets webb

Sista datum för inkommande av ansökan om medfinansiering till ERUF-projekt var 6 augusti och beslutsdatum är 28 september.

Skriv tabellbeskrivning här
Skicka ansökan till:Region Jämtland Härjedalen
Område Näringsliv
Box 654
831 27  ÖSTERSUND
 Märk gärna kuveret med "Projektansökan"

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)