Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Regionens revisorer

Revisorerna är fullmäktiges redskap för att kontrollera att regionstyrelsen, nämnder, eventuella fullmäktigeberedningar och de företag inklusive stiftelser som regionen äger eller är delägare i, genomför den verksamhet m m som fullmäktige bestämt och uppdragit åt dem att utföra. Men revisionen syftar också framåt som ett medel att främja effektivitet och kvalitet - Kort sagt: Hjälpa till att få ut så mycket som möjligt av våra skattepengar!

Samordnad "företagsrevision"

Så som föreskrivs i kommunallagen är några av oss också lekmannarevisorer i de bolag, stiftelser och andra företag som regionen har ett dominerande inflytande i. På det sättet samordnas revisionen för hela "Regionkoncernen".

Får vi mesta möjliga för skatten?

Är verksamheten effektiv, utförs och redovisas den på det sätt som fullmäktige bestämt?
- Det skall vi revisorer söka svaren på. Eller som vår uppgift uttrycks i kommunallagen:
- "Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden . De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt 3 kap 17 och 18 §§, även verksamheten i de företagen" .

Revisorerna prövar

om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig."
Vidare sägs: " Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär skall de anmäla förhållandet till berörd nämnd. Om nämnden finner att det föreligger misstanke om brott och inte utan oskäligt dröjsmål vidtar åtgärder, är revisorerna skyldiga att rapportera nämndens agerande till fullmäktige".

Politiskt förtroendeuppdrag

Revisor är ett politiskt förtroendeuppdrag som kanske mer än andra politiska uppdrag kräver en gedigen erfarenhet av både politiskt arbete och kommunal verksamhet eftersom uppgiften är att granska hur andra förtroendevalda genomför sitt uppdrag. Revisorn är alltså lekman och uppdraget kräver inte någon speciell yrkesbakgrund som ekonom, jurist, polis etc. I stället är personlig integritet och förankring i det egna partiet viktiga egenskaper.

Dialog och samspel

Revisorsuppdragets självständighet och oberoendet får självklart inte medföra att revisionsarbetet utförs utan dialog med verksamheten. Tvärtom kräver arbetet att vi har en väl utvecklad sådan dialog och dessutom att vi har ett nära samspel med våra förtroendevalda kollegor i det egna och övriga partier, genom att delta i partigrupper etc.

Kontaktinformation

Aktuella Rapporter

  • Granskning av införande av 5-stegsmodellen för produktionsplanering
  • Granskning av Barn-och ungdomspsykiatrin
  • Granskning av egenkontroll-en del i patientsäkerhetsarbetet

 

Här kan Du ta del av rapporterna

Självständighet och oberoende

Varje revisor utför sitt uppdrag självständigt i förhållande till övriga revisorer. Normalt utför vi dock våra uppdrag genom gemensamma granskningar och överlägger med varandra om vilka slutsatser etc som skall förmedlas från revisionsarbetet.

Organisation

Tillsammans utgör vi emellertid ingen nämnd men vi måste gemensamt besluta om hur revisionsanslaget skall användas och föra protokoll över besluten. Vi har på så sätt en egen förvaltning.

Revisor skall vara både formellt och sakligt oberoende i förhållande till dem vi är satta att granska.

Formellt markeras oberoendet av kommunallagens föreskrifter om jäv, god revisionssed och egen förvaltning samt att vårt budgetäskande behandlas av ett särskilt beredningsorgan.

Sakligt skall oberoendet ta sig uttryck i att vi utför vårt uppdrag opartiskt och med objektivitet.

Revision ska både kontrollera och främja verksamheten!

Verksamhetsrevision
kallar vi vår utvärdering av verksamhetens produktivitet och effektivitet och om verksamheten styrs och följs upp på ett tillfredsställande sätt. Den här typen av revisionsinsatser är också normalt de som tar ianspråk den största delen av våra granskningsresurser.

Redovisningsrevision
kallar vi vår utvärdering av om verksamheten redovisas på ett rättvisande sätt och om det finns en tillfredsställande kontroll och säkerhet i medelsförvaltningen. Revisionsinsatserna här varierar i omfattning från tid till annan med hänsyn till hur stabila organisation, system och rutiner är. Ju mera förändringar desto större behov av granskning från vår sida.

Förvaltnings- och redovisningsrevision

Väsentlighet och risk är vägledande för vad som granskas!

Alla delar av regionens verksamhet skall granskas under ett år. De resurser som avsätts för revision måste prioriteras till de områden som är mest angelägna.

Prioriteringen görs utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Vilka delar av verksamheten som är mer väsentlig än andra med avseende på ekonomisk omfattning, nytta för mottagarna, brukarna etc. Var risken för bristande effektivitet eller säkerhet är störst.

Revision är utvärdering!
Våra granskningar är i huvudsak utvärdering av de olika verksamheterna i regionen. Utvärdering är en mer omfattande och djupare analys av verksamheters resultat än den uppföljning som de verksamhetsansvariga på olika nivåer i organisationen skall utföra löpande.

Utvärderingen kan riktas mot pågående verksamhet och organisation, system och rutiner, projekt etc (processutvärdering) eller mot dessas samband med måluppfyllelse, uppnådda effekter, prestationer och ekonomiskt utfall (resultatutvärdering).

Revisionens kunskap om regionens verksamhet och organisation i kombination med revisionens oberoende ställning i förhållande till de som har ansvar för att genomföra verksamheten, är betydelsefulla egenskaper när man önskar tillförsäkra utvärderingar objektivitet och opartiskhet.

Revision är utvärdering

Revisionsberättelsen

Sammanfattar revisionensresultat för det gångna året

Revisionsberättelsen är denlagstadgade och formella,årliga redovisningen av revisionens resultat till vår uppdragsgivare, regionfullmäktige. Men fullmäktiges ledamöter får också löpande av oss dokumentation och muntlig redovisning från de viktigaste enskilda granskningarna. Vi kan också löpande under året ta initiativ till att fullmäktige beslutar om åtgärder med anledning av de iakttagelser och förslag som vi redovisar.

Lagen kräver att vi i revisionsberättelsen uttalar oss om ansvarfrihet bör tillstyrkas eller inte för regionstyrelsen och de enskilda förtroendevalda i styrelsen. Detsamma gäller övriga nämnder och dess förtroendevalda som vi haft till uppgift att granska.

Vidare lämnar vi i revisionsberättelsen en rekommendation till fullmäktige huruvida den av regionstyrelsen lämnade årsredovisningen bör godkännas eller inte.

Även om vi tillstyrker ansvarsfrihet, kan vi i revisionsberättelsen uttrycka kritik mot dem som vi granskat.

"Anmärkning"
"Anmärkning" är det begrepp som lagen använder i sammanhanget och ger uttryck för stark kritik från revisorerna.

Anmärkning medför också en särskild handläggning av årsredovisningen i fullmäktige.

Utan att vi riktar anmärkning mot styrelsen, annan nämnd eller enskild förtroendevald kan emellertid vår redovisning av revisionens resultat i revisionsberättelsen omfatta både negativ och positiv kritik.

Revisionsberättelsen kan också innehålla förslag till åtgärder samt upplysningar om verksamheten som inte framgår av regionstyrelsens eller andra nämnders redovisning till fullmäktige.

Sidansvarig: Leif Gabrielsson, tel: +4663147528, e-post: leif.gabrielsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-03-01

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 29/05 09:29