Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Ordlista

Inom landstingsvärlden förekommer ord och uttryck som inte alltid har en självklar innebörd för var och en.
Här följer en liten ordlista som kan vara bra att ha till hands:

Avskrivning: Kallas det för när man redovisar en värdeminskning av byggnader eller andra större inventarier/maskiner.

Balansräkning: En sammanställning av alla tillgångar och skulder. Visar exempelvis värdet av regioorganisationens olika byggnader och andra inventarier. Balansräkningen visar också hur mycket pengar vi har och hur stora skulderna är. Samtliga tillgångar minus skulderna är Region Jämtland Härjedalens förmögenhet.

Bokslut: En sammanställning över intäkter och kostnader, tillgångar och skulder för året som varit.

Bordlägga: Skjuta upp ett ärende (ett beslut).

Budget: En sammanställning över vilka intäkter och kostnader man beräknar att organisationen kommer att ha under följande år.

Budgetdirektiv: Fastställs av regionfullmäktige. Det innebär att fullmäktige preliminärt bestämmer hur mycket pengar som varje nämnd ska få i kommande budget.

Driftskostnader: De pengar Region Jämtland Härjedalen förbrukar för att sköta olika verksamheter. Exempel på driftskostnader; löner, hyror för lokaler, material, underhåll av fastigheter och maskiner. Investering: När vi exempelvis bygger en hälsocentral, köper en maskin eller annan större utrustning som har ett värde under många år.

Effektmål: Formuleras av ansvarig nämnd. Är konkreta mål som anger hur verksamheten ska kunna nå upp till de mer allmänna inriktningsmålen.

Fråga (enkel fråga): Fråga till exempelvis nämndordförande vid ett fullmäktigemöte. Direkt fråga utan bakgrund och beskrivning.

Föredragningslista: Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde.

Förfrågningsunderlag: Ett dokument som presenteras för de entreprenörer (plus regionorganisationens egen verksamhet) som vill vara med och konkurrera om ett uppdrag. Här presenteras noggrant det uppdrag som landstinget vill ha utfört. Dokumentet skrivs av tjänstemän, men innehåller de mål och kvalitetsdimensioner som fastställts av den ansvariga nämnden.

Förvaltare: Person som sköter något för annans räkning

Habilitering / Rehabilitering: Det som skiljer habilitering från rehabilitering är att man med habilitering menar insatser till personer med medfödda och oftast livslånga funktionshinder eller funktionshinder som uppstått i tidig ålder. Med rehabilitering menas att återskapa förmåga genom insatser till personer som skadats senare i livet genom olycka, sjukdom eller liknande. 
Habilitering är det stöd och den behandling som ges till barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder för att de ska få möjlighet att bibehålla och utveckla sina förmågor. Stödet kan även omfatta barnets familj och anhöriga till vuxna personer med funktionshinder. Syftet är att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder bästa möjliga funktionsförmåga och bästa möjliga förutsättningar för aktivt deltagande i samhället.

Inriktningsmål: Formuleras av regionfullmäktige. Anger inriktning på verksamheten och gemensam grundsyn. Behöver inte vara tidsbestämt.

Interpellation: Skriftlig fråga i LF till t ex regionsråd eller nämndordförande, ofta med utförlig bakgrund och beskrivning. Kräver skriftligt svar.

Justering: Kontroll och underskrift av ett protokoll.

Landstingsråd: Hel- eller deltidsarbetande politiker.

Regionfullmäktige (RF): Region Jämtland Härjedalens "riksdag". Det högsta beslutande organet.

Regionsstyrelsen (RS): Region Jämtland Härjedalens "regering" som bland annat bereder ärenden till landstingsfullmäktige och som ansvarar för att landstingsfullmäktiges beslut verkställs.

Kvalitetsdimensioner: Ett antal punkter som talar om vad som ryms under begreppet kvalitet i en speciell verksamhet. Varje punkt bryts ner i konkreta delar som går att mäta och/eller bedöma efteråt.

LOU: Lagen om offentlig upphandling. Den här lagtexten reglerar noggrant hur vår organisation ska bete sig när privata entreprenörer är med och konkurrerar om ett uppdrag. Lagen ska se till att upphandlingen sker på rättvisa villkor.

Laglighetsprövning: Överklagande av regionorganisationens beslut

Ledamot: Vald ordinarie representant i exempelvis regionfullmäktige, regionsstyrelsen eller i någon nämnd.

Mandattid: Den tidsperiod för vilken man är vald.

Motion: I RF skriftligt förslag från fullmäktigeledamot.

Nettodriftskostnader: De driftskostnader som återstår när vi räknar bort det som finansieras via avgifter och statsbidrag. Nettodriftskostnaden finansieras med skatteintäkter.

Nämnd: Politiker valda av RF som ansvarar för att fullmäktiges beslut inom nämndens verksamhetsområde omsätts i verkligheten.

Presidium: Ordförande och vice ordförande.

Rehabilitering / Habilitering: Det som skiljer rehabilitering från habilitering är att man med rehabilitering menar att återskapa förmåga genom insatser till personer som skadats under livet genom olycka, sjukdom eller liknande. Med habilitering menas insatser till personer med medfödda och oftast livslånga funktionshinder eller funktionshinder som uppstått i tidig ålder.

Remiss: Att skicka ut exempelvis ett planförslag till organisationer, föreningar och andra berörda för att få synpunkter.

Reservation: Förklaring om att man inte instämmer i fattade beslut.

Resultaträkning: En sammanställning över alla intäkter och kostnader.

Sectio: Kejsarsnitt

Tillfällig fullmäktigeberedning: En beredningsgrupp som tillsätts av regionfullmäktige, när en ny övergripande plan ska arbetas fram. Gruppen består av ledamöter från regionfullmäktige, regionsstyrelsen och berörda nämnder.

Utskott: En grupp politiker som är avsatta att arbeta med ett speciellt område.

Votering: Omröstning

Yrkande: Krav/begäran (sammanträdesterm)

Årsredovisning: Visar Region Jämtlands Härjedalens balansräkning och resultaträkning tillsammans med kommentarer och analyser över året som varit..

Sidansvarig:Gun Råberg Kjellerstrand, tel: +4663147737, e-post: gun.kjellerstrand@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2015-09-01.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster

Genvägar

ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 23/05 07:10