Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Staaren skïemtjegåetie (Östersunds sjukhus)

Guessietïjje:
Mijjen lea guessietïjje fïerhten biejjien ts. 11.00 — 19.00 gaskem, jis sïjhth guessine båetedh åvteli jallh dan mænngan tjoerh goevtesebarkijgujmie sïemedidh.

Blommah:
Blommah tjarke hapsoejgujmie skïemtjegåetesne nihtedh, jis allergije ij maehtieh blommah buektedh. Aaj ussjedh ih nåhtedh parfyme tjarke hapsojne gåessie guessine båatah.

Vaarenes jïh kontanth:
Ij skïemtjegåetien leah dïedtie vaarenesidie. Ajve meatan vaaltah mah daerpies jïh gihtjh dah åelieh jis dah maehtieh dov vaarenes gåatan vaeltedh jis datne akute skïemtjegåatan böötih.  

Telefovnegaskesh:
Mijjen ulmie lea jïjnjemes aejkiem patientidie sujhtedh, dannasinie mijjieh vaajtelibie aktene persovnine gaskesadtebe goevtese jïh åelieh gaskem.

Jïjtje skïemtjelasse (tjööjjijste/daelvietjallome):
Jis datne jallh jeatjah gie datne råakih lea tjööjjste, daelvietjallome jallh seammaligke symptovmh tjåejjie-tjåeliejste dej minngemes golme dygnij dellie mijjieh sïjhtebe datne ih guessine båetieh, guktie datne maahtah patientide laanestidh jïh stoerre konsekvensigujmie destie sjædta. Jis datne båatah goh patiente lea vihkeles datne dejnie soptsesth guktie mijjieh maehtebe dåajmijeslaakan gïetedidh.

Gaskesebïevnesh

Adresse:
Östersunds sjukhus / Staaren skïemtjegåetie
831 83 Östersund

Vuesehth kaarhtesne (sveerjen gïelesne)

Rihpestïjje:
06.00 - 22.00 fïerhten biejjien

Telefovne vx:
063 - 15 30 00

Sidansvarig:Gun Råberg Kjellerstrand, tel: +4663147737, e-post: gun.kjellerstrand@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2013-02-07.

Gå direkt till...

E-tjänsterexternal link, opens in new window

Vägvisarenopens in new window
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 23/05 06:58