Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Sierredimmie (Diskriminering)

Healsoe- jïh skïemtjehokse lea sierredimmielaakedorjemisnie (Lag 2008:567). Dïhte lea bïedtehtovveme sierredidh healsoe- jïh skïemtjehoksesne jïh jeatjah medisijneles barkosne. Dah barkoeh mej leah healsoe- jïh skïemtjehokselaaken mietie jïh aaj baeniehokselaaken mietie.

Ij sierredimmie åadtjoeh gååvnesidh dan sjïeken mietie tjoelh (nyjsenæjja jïh kaarre), tjoeleraastedåeresth  identitete jïh/jallh lahtesh, seksuellen syjhtede, nåakebe svihtjemeheaptojne, etnisitete, religijovne jallh jeatjah jaahkoejieleme. Sierredimmie aalteren gaavhtan ij leah meatan healsoe- jïh skïemtjehoksesne, mohte jaepien 2010 raejesne lea goerehtimmiem båateme mij evtede guktie dåarjoem vijriedieh aalteresierredimmien vööste maahta årrodh jïh dellie aaj healsoe- jïh skïemtjehokse dan sisnie.

Gosse tjoelem (nyjsenæjja jïh kaarre) gïetede dellie ij heerredh nyjsenæjjah jïh kaarrh joekehts gïetedidh jis lea maereles jïh dah vierhtieh mah utnieh lea sjiehteles jïh daerpies jis galka ulmiem jaksedh. Vuesiehtimmien gaavhtan joekehts kråahpehaamojde jallh daalkesh-åasan stuaradahkem gïetedidh.

Jis datne vïenhth naan datnem sierredamme jïh datne sïjhth naan datnem galka dåarjedidh jallh sïjhth dam bievnedh, dellie voenges antidiskrimineringsbyrå:em bïeljelidh telefovne 063- 14 89 95 jallh e-påastine ostersund@byranmotdiskriminering.se Datne maahtah aaj diskrimineringsombudsmannen (DO) bïeljelidh telefovne 08-120 20 700 jallh e-påastine do@do.se

Jis datne sïjhth jeenjebh bïevnesh, bïeljelh laantedigkien gellielaaketjestratege Anna Ebenmark telefovninie 063-14-76 32 jallh e-påastine anna.ebenmark@jll.se

Sidansvarig:Gun Råberg Kjellerstrand, tel: +4663147737, e-post: gun.kjellerstrand@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2012-11-09.

Gå direkt till...

E-tjänsterexternal link, opens in new window

Vägvisarenopens in new window
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 30/04 12:46