Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Njoelkedassh jïh reaktah dutnjien goh patiente (Regler och rättigheter för dig som patient)

Goh patiente healsoe- jïh skïemtjehoksesne muvhtene njoelkedassh jïh reaktah gååvnesieh mah hijven jis dutnjien damtoes. Dov lea reakta bïevnesh åadtjodh maam guarkah dov healsoen jïh goerehtimmie- jïh gïetedimmievuekiej bïjre. Datne edtjh aaj bïevnesh åadtjodh gusnie maahtah klååkedh.

Hokse jïh gïetedimmie gelkieh dan guhkies goh nuepie haamoedidh jïh tjïrrehtidh patientine ektiedidh. Muvhtene dov lea aaj reakta dov skïemtjelassem digkiedidh jeatjah dåakterinie jïh mubpie goerehtimmiem åadtjodh (maam gohtje second opinion). Gosse ovmessie gïetedimmiealternatijvh gååvnesidh dellie datne nænnosth, jis ih leah jïjtje veeljeme dïedtem vedtih dïsse gien medisijneles dïedtem lea.

Dov lea reakta nyöjhkedh faaleme gïetedæmman jïh gïetedimmiem galhkedh. Ij oktegh maehtieh datnem tjabrehtidh skïemtjegåatan vuelkedh, desnie årrodh jïh datne maahtah skïemtjegåeteste vuelkedh gåessie datne sïjhth. Ij maehtieh datnem tjabrehtidh medisijnem vaeltedh. Journalesne gaajhkh bïevnesh dov hoksen bïjre maam åadtjoeh tjaeledh.

Barkijh tjuerieh sjaavods dov bïjre årrodh
Gaajhkh barkijh healsoe- jïh skïemtjehoksesne tjuerieh sjaavods dov bïjre årrodh. Prinsipeles ij naan bïevnesh patienten persovneles tsiehkiej, dan skïemtjelassen jïh gïetedimmien bïjre åadtjodh vedtedh jeatjah persovnasse jallh skïemtjehoksesæjjan jis ij patiente dïsse luhpehth. Gaajhkh bïevnesh patientejournalisnie lea sekretesselaaken nuelesne. Ajve barkijh gieh dov såjhtojne jïh gïetedimmine berkieh åadtjoeh dov journalem lohkedh.

Jis patiente jeatjah hoksevedtijasse jåhta maahta muvhten bïevnesh daerpies dïsse vedtedh hoksen jallh gïetedimmien bïjre maam vadtasovvi.

Jis datne maam akt mïelh dan bïjre jallh jis vïenhth ih dov reaktah vaarjelh, bïeljelh jïh desnie raeriem jïh viehkiem  patientnämndens kansli (patientemoenehtsen kanslije) åadtjodh.

Aaj patientemoenehtsen politihkerh jïh barkijh tjuerieh sjaavods årrodh.

Sidansvarig:Gun Råberg Kjellerstrand, tel: +4663147737, e-post: gun.kjellerstrand@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2012-10-22.

Gå direkt till...

E-tjänsterexternal link, opens in new window

Vägvisarenopens in new window
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 23/05 07:05